HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Vastgesteld bestemmingsplan Kern Aalten, Groene Kamer

Vastgesteld bestemmingsplan Kern Aalten, Groene Kamer

De gemeenteraad heeft op 19 april 2022 het bestemmingsplan ´Kern Aalten, Groene Kamer´ gewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van 33 woningen met bijbehorende openbare ruimte mogelijk op de locatie genaamd “de Groene Kamer” aan de Singelweg (ten noordoosten van woonbuurt De Pas) in Aalten.

Inzien

Met ingang van vrijdag 29 april 2022 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00110-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners / Wonen en Bouwen / Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden -op afspraak- inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Beroep

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Deze zijn vermeld in het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van zaterdag 30 april 2022 tot en met vrijdag 10 juni 2022.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Wilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie