HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Vastgestelde herstelbesluiten voor de bestemmingsplannen ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ , ‘Herziening geluidszone bedrijventerrein ’t Broek’ en besluit tot vaststelling hogere grenswaarde

Vastgestelde herstelbesluiten voor de bestemmingsplannen ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ , ‘Herziening geluidszone bedrijventerrein ’t Broek’ en besluit tot vaststelling hogere grenswaarde

De bestemmingsplannen ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ en ‘Herziening geluidszone bedrijventerrein ’t Broek’ zijn op 17 december 2019 (opnieuw) vastgesteld door de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben voor een vijftal woningen het besluit hogere geluidsgrenswaarden vastgesteld.

Bij uitspraak van 11 september 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de raadsbesluiten van 22 mei 2018 tot vaststelling van deze bestemmingsplannen, alsmede het besluit tot vaststelling van de hogere geluidsgrenswaarde vernietigd, met verwijzing naar de zgn. ‘Pas-uitspraak’ van 29 mei 2019. De uitgesproken vernietiging van het plan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ heeft betrekking op de bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ en ‘Groen’.

Inhoud van de plannen

Het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ kent een bedrijfsterreinbestemming (met een oppervlakte van ca. 5 ha) toe aan de gronden in de hoek Zomerweg/Sondernweg te Aalten, direct aansluitend aan het bedrijventerrein ‘t Broek. Aan de zuid- en westzijde worden het bedrijfsterrein landschappelijk ingepast binnen de bestemming ‘Groen’. Het herstelbesluit ziet toe op het toevoegen van een passende beoordeling en een aanpassing van de planregeling op dit punt. Verder zijn enkele storende foutjes hersteld.

Voor het bedrijventerrein ‘t Broek is een geluidzone op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Door toekenning van de voormelde bedrijfsterreinbestemming wijzigt ook (een deel van) de geluidszone. Om de wijziging van de geluidzone vast te leggen is het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Herziening geluidszone bedrijventerrein ’t Broek’ opgesteld. Dit plan is opnieuw ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling van de hogere geluidsgrenswaarde is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Inzien van de herstelbesluiten

Met ingang van maandag 13 januari 2020 liggen de raadsbesluiten met bijbehorende stukken, alsmede het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde, voor iedereen ter inzage.  De bestemmingsplannen zijn te bekijken via ruimtelijkeplannen (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00083-VG02), resp. ruimtelijkeplannen (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00092-VG02). De digitale bestanden kunt u inzien via gemeentedocumenten (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00083-VG02), resp. gemeentedocumenten (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00092-VG02). U kunt de plannen/het besluit ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).

Beroep

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het herstelbesluit. Het eerder ingestelde beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot vaststelling van deze bestemmingsplannen/de hogere geluidsgrenswaarde heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege mede betrekking op deze herstelbesluiten. De indiener van dat beroep hoeft dus niet opnieuw beroep in te stellen tegen deze herstelbesluiten.

De beroepstermijn is van dinsdag 14 januari 2020 tot en met maandag 24 februari 2020.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de besluiten niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer G.H. Scheffer via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie