HOME  |  Inwoners  |  Subsidieregeling verwijdering asbest en/of sloop overtollige bebouwing

Subsidieregeling verwijdering asbest en/of sloop overtollige bebouwing

Openstelling tijdelijke stimuleringsregeling “Verwijdering asbestdaken en/of sloop bebouwing in het landelijk gebied”

Gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.

Openstelling

Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunt u een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en/of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.

Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.

Waarom deze regeling?

In het landelijk gebied van onze gemeente ligt circa 27 ha asbestdaken op (voormalige) agrarische stallen, schuren en bijgebouwen. Vanaf 1 januari 2024 geldt een landelijk verbod op asbestdaken.

Dit verbod betekent dat u als eigenaar voor deze datum de asbestdaken moet laten verwijderen. Uw verzekering kan mogelijk bebouwing met asbestdaken niet meer in de dekking meenemen.

In het landelijk gebied zien we een toename van leegstaande stallen, schuren en bijgebouwen. De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt onder druk te staan door verpaupering van leegstaande gebouwen en risico’s van ongewenst gebruik van deze panden.

Om dit tegen te gaan, willen we sloop van deze gebouwen stimuleren. Deze regeling kan u helpen om de stap naar sloop te zetten.

Vergoeding

De maximale bijdrage van de gemeente is € 10.000 per adres (sloopperceel).

De legeskosten worden vergoed tot een maximum van € 5.000 per adres.

De kosten voor noodzakelijke onderzoeken blijven wel voor uw rekening.

Voor het verwijderen van asbestdaken heeft de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) een subsidieregeling. De bijdrage van RVO is € 4.50 per m2 met een maximum van € 25.000 per adres.

Wanneer u gebruik maakt van deze subsidieregeling van RVO kunt u een aanvullende bijdrage van de gemeente voor het verwijderen van asbestdaken aanvragen.

Meedoen?

Alle eigenaren, particulieren en (agrarisch) ondernemers, die gebouwen bezitten in het landelijk gebied, kunnen een aanvraag indienen.

Interesse? Lees dan alle informatie op deze website. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie