HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Aankondigingsbord plaatsen

Aankondigingsbord plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Meld dit dan bij de gemeente. De gemeente kent een regeling voor aankondigingsborden ten behoeve van maatschappelijke of culturele doeleinden.

Wit u door middel van een spandoek iets aankondigen? Lees dan de informatie over het ophangen van een spandoek.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wilt u ten behoeve van maatschappelijke en/of culturele doeleinden een aankondigingsbord plaatsen dan moet u dat bij de gemeente melden. Ga naar Direct regelen voor het online formulier.

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let hierbij op het volgende:

 • Toedeling gebeurt op basis van beschikbaarheid.
 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente weigert commerciële reclameteksten op borden.

Het plaatsen van aankondigingsborden ten behoeve van maatschappelijke of culturele doeleinden is alleen toegestaan op de vaste, aangewezen locaties binnen de gemeente Aalten.

Locaties voor het plaatsen van verwijzingsborden, reclameborden, driehoeksborden en billboards ten behoeve maatschappelijke of culturele doeleinden:

Aalten

 • Ringweg/Varsseveldsestraatweg
 • Lichtenvoordsestraatweg/Oosterkerkstraat
 • Bredevoortsestraatweg, tussen Patrimoniumstraat en Wilhelminastraat
 • Nijverheidsweg, tussen Admiraal de Ruyterstraat en Eerste Broekdijk
 • Stationsstraat, aan de spoorwegkant tussen de rotonde en het station
 • Lage Blik, parkeerplaats
 • De Hoven, parkeerplaats
 • Haartsestraat, vanaf ingang v.v. AZSV tot aan de tunnel
 • Bocholtsestraatweg, tussen Piepersweg en Wikkerinkweg
 • Wikkerinkweg, bij bocht Wikkerinkweg (komende vanaf industrieterrein na de rotonde)

Dinxperlo

 • Anholtseweg, vanaf kunstwerk tot aan de afslag Helmkamp
 • Aaltenseweg tussen Berkendijk en Europastraat
 • Terborgseweg, tussen Beggelderdijk en Reehorsterlaan, bij bushalte

Bredevoort

 • Bolwerkweg, tussen Landstraat en Ooievaarsdijk, nabij grote gracht
 • Winterswijksestraat, nabij parkeer- en picknickplaats Tolhuisweg
 • Roelvinkstraat, vanaf de Winterswijksestraat tot aan de Bekendijk

Barlo

 • Markerinkdijk

De Heurne

 • Lage Heurnseweg / Varsseveldseweg, parkeerplaats bij lantaarnpalen (genummerd DIN00739 en DIN00740)

IJzerlo

 • Kruisdijk, bij voetbalveld t.o. Verenigingsgebouw 't Dorpshuus

Lintelo

 • Halteweg, bij parkeerplaats Kulturhus
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Er geldt een meldingsplicht van 3 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing. Afhankelijk of er op dat moment ruimte is kan al dan niet met de melding worden ingestemd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor het plaatsen van aankondigingsborden ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden zijn regels vastgesteld. Deze zijn hieronder weergegeven.   

Algemene regels voor het plaatsen van aankondigingsobjecten (reclameborden, sandwichborden, driehoeksborden, billboards en spandoeken, e.d.), conform artikel 2:10, lid 7, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalten 2015.

 1. Het voornemen tot plaatsing van de aankondigingsobjecten moet minimaal 3 weken voor daadwerkelijke plaatsing schriftelijk of digitaal bij de gemeente worden gemeld door middel van het  “Meldingsformulier tijdelijke aankondigingsobjecten”.
 2. Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsobjecten is alleen toegestaan op de door het college daartoe aangewezen locaties.
 3. Per activiteit mag op een aangewezen locatie slechts 1 aankondigingsobject per activiteit worden geplaatst. Per aangewezen locatie mogen niet meer dan 2 aankondigingsobjecten tegelijkertijd aanwezig zijn. Het college kan plaatsing van een aankondigingsobject verbieden als daardoor het maximaal aantal aankondigingsobjecten per aangewezen locatie dreigt te worden overschreden. 
 4. Het aankondigingsobject mag, voorafgaand aan de activiteit waarop het betrekking heeft, niet langer dan 2 weken worden geplaatst. Het moet na afloop van die termijn van twee weken door of in opdracht van de melder binnen 1 dag worden verwijderd en afgevoerd. Door de melder niet tijdig verwijderde objecten worden door de gemeente verwijderd en afgevoerd. De kosten daarvan worden in dat geval bij de melder in rekening gebracht.
 5. De melder dient op voorhand toestemming te vragen aan de rechthebbende van het pand waaraan hij een spandoek of een ander aankondigingsobject wil bevestigen.
 6. De maximaal toegestane maten van driehoeksborden, sandwichborden en billboards  zijn 80 centimeter breed en 120 cm hoog. 
 7. Driehoeksborden, sandwichborden en billboards worden met trekbandjes bevestigd en niet met spijkers.
 8. De plaatsing van driehoeksborden, sandwichborden en billboards op trottoirs is alleen toegestaan als op het trottoir een vrije doorgang van minimaal 120 centimeter resteert.
 9. In verband met de verkeersveiligheid dienen de reclameborden, driehoeksborden en billboards op ruime afstand van kruisingen te worden geplaatst. De borden mogen op geen enkele wijze het overzicht van de weggebruikers belemmeren.
 10. De onderzijde van een spandoek moet zich tenminste 4,5 meter boven de rijbaan bevinden.
 11. Het aankondigingsobject is gemaakt van zodanige materialen en het is zodanig geconstrueerd dat het geen gevaar of hinder (bijvoorbeeld geluidsoverlast door klapperen in de wind)voor de omgeving veroorzaakt. Het college kan nadere voorwaarden stellen aan afmetingen, materiaal of constructie van de aankondigingsobjecten.
 12. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van veilige materialen, een veilige plaatsing en een veilige verankering van het tijdelijk aankondigingsobject. De gemeente controleert dit in principe niet. Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsobjecten gebeurt dus geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico. Als door het plaatsen van de tijdelijke aankondigingsobjecten personele of materiële schade ontstaat is de gemeente daar niet verantwoordelijk voor en kan de gemeente daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. Eventuele aanwijzingen van hulpverlenende instanties en met toezicht belaste gemeentelijke ambtenaren dienen stipt en nauwkeurig opgevolgd te worden.
 14. Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het college afwijken van de algemene regels.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor het plaatsen van een aankondigingsbord.

Melding ophangen spandoeken/plaatsen reclameborden

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie