HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijzondere bijstand eigen risico zorgkosten

Bijzondere bijstand eigen risico zorgkosten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt bijzondere bijstand ontvangen als u onverwacht extra kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen. Een van de regelingen betreft bijzondere bijstand eigen risico zorgkosten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De bijzondere bijstand verplichte eigen risico is bedoeld voor het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering.

Is er in een kalenderjaar € 100 of meer van uw eigen risico bij u in rekening gebracht? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de helft van dat bedrag.

Komt u hiervoor in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en geen eigen vermogen boven de vastgestelde vermogensgrenzen heeft. In die gevallen dat er sprake is van een inkomen dat hoger ligt dan de gestelde inkomensgrens, wordt een draagkrachtberekening toegepast vanaf de geldende/gehanteerde inkomensgrens. Mocht de berekende draagkracht (bijvoorbeeld door gestegen/hogere kosten) lager of gelijk blijken te zijn aan de gestelde inkomensgrens, dan komt u ook aanmerking voor de betreffende regeling.

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle afschriften, rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand eigen risico zorgkosten als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

Procedure

  1. Na ontvangst van uw aanvraagformulier en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand verplicht eigen risico zorgkosten.
  2. Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning wordt gekeken naar de hoogte van het verplichte eigen risico zorgkosten per kalenderjaar
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor bijzondere bijstand eigen risico zorgkosten.

Aanvraag bijzondere bijstand eigen risico

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie