HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bodemtoets voor omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen

Bodemtoets voor omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een aanvraag omgevingsvergunning of een aanpassing bestemmingsplan indient, moet de gemeente beoordelen of de bodem geschikt is. Als uit de bodemtoets blijkt dat uw locatie onverdacht is, hoeft u geen bodemonderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor kunt u veel kosten besparen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een uitbreiding van verblijfsruimte bij een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan dan moet de gemeente vaststellen of de bodemkwaliteit geschikt is.  Dus als u een dakkapel of een schuurtje aanvraagt, gaat de gemeente de bodemkwaliteit niet beoordelen en hoeft er dus ook geen bodemtoets te worden uitgevoerd.

Daarnaast controleert de gemeente of u niet gaat bouwen op een bestaand geval van ernstige verontreiniging.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u dat wij de bodemtoets uitvoeren? Dit kunt u online regelen bij het tabblad Direct regelen.

Als u ons de bodemtoets uit laat voeren, en daaruit blijkt dat de bouwlocatie onverdacht is, hoeft u dus geen bodemonderzoek meer uit te laten voeren. Blijkt uit de bodemtoets echter dat uw locatie toch verdacht is, dan moet u alsnog een bodemonderzoek uit laten voeren. In dat geval brengen wij alleen de leges voor het beoordelen van dat bodemonderzoek in rekening (en dus niet voor de bodemtoets).

Wilt u niet dat wij voor u de bodemtoets uitvoeren?  Stuur dan het rapport van een verkennend bodemonderzoek van uw locatie naar ons toe. Wilt u weten waar het verkennend bodemonderzoek aan moet voldoen? Wij informeren u daar graag over.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Als u de gemeente de bodemtoets laat uitvoeren, bespaart u niet alleen de kosten voor een bodemonderzoek maar ook een deel van de behandelkosten (leges). Die zijn voor het uitvoeren van de bodemtoets namelijk lager dan voor de beoordeling van een bodemonderzoek. Blijkt uit de bodemtoets dat uw locatie toch verdacht is, dan moet u alsnog een bodemonderzoek uit laten voeren. In dat geval brengen wij alleen de leges voor het beoordelen van dat bodemonderzoek in rekening (en dus niet voor de bodemtoets).

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

De kwaliteit van de bodem van de gemeente Aalten is vastgelegd in de 'Nota bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2012'. De berekende achtergrondwaarden van de bodemkwaliteitskaart zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem van de hele gemeente geschikt is voor de functie 'Wonen'. Dit geldt alleen voor onverdachte locaties. Aan de hand van de bodemtoets beoordeelt de gemeente of een locatie onverdacht is en u dus ontheffing kan krijgen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Als de locatie verdacht is moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Alleen bij bouwaanvragen voor een verblijfsruimte is de kwaliteit van de bodem van belang. Hiervoor worden leges in rekening gebracht. Mocht uit de bodemtoets blijken dat er een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, dan worden alleen de leges in rekening gebracht voor de beoordeling van het bodemonderzoek en dus niet voor het uitvoeren van de bodemtoets

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor ontheffing bodemonderzoek.

Ontheffing bodemonderzoek

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie