HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of andere houtopstanden te kappen. Ook zeer drastisch snoeien valt onder kappen. Er zijn uitzonderingen op het verbod. In de Kapverordening gemeente Aalten 2011 staan de regels.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als de boom een gevaar vormt.

Vergunningsvrij

In de kapverordening gemeente Aalten 2011 staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een boom te kappen. Er zijn uitzonderingen. Die uitzonderingen staan hieronder. Voor deze uitzonderingen is dus geen omgevingsvergunning nodig.

 • bomen buiten de bebouwde kom met een stamomtrek van minder dan 0,55 meter, gemeten;op 1,30 meter hoogte boven maaiveld;
 • houtopstanden binnen de bebouwde kom. Let op: wel is een omgevingsvergunning nodig voor;
  • houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen en een grotere oppervlakte innemen dan 100 m2 en
  • bomen die op de Waardevolle bomenlijst staan;
 • berken en naaldbomen buiten bosverband (en die niet op de Waardevolle bomenlijst staan);
 • houtopstand die moet worden geveld vanwege de Plantenziektewet of vanwege een aanschrijving door de gemeente;
 • het knotten als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten;
 • dunningen van houtopstanden;
 • een houtopstand die door een slechte conditie of om een andere reden letsel aan personen of schade blijkt te kunnen veroorzaken. Dit alleen na beoordeling van een bevoegd medewerker van de gemeente Aalten. In het geval van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties kan de gemeente toestemming geven tot direct vellen. Achteraf is hierbij echter wel vaak een vergunning nodig in verband met het opleggen van een herplantplicht.

Meldingsplicht

Soms is er alleen een melding nodig voordat er gekapt mag worden. Die meldingsplicht geldt in de volgende gevallen:

 • voor het vellen van loofbomen buiten de bebouwde kom met een stamomtrek tussen de 0,30 en 0,55 meter (als uitzondering op de bomen die vergunningsvrij kunnen worden gekapt, zie hierboven);
 • voor het verwijderen van erfbeplanting voor zover het gaat om singelbeplanting op erven buiten de bebouwde kom;
 • voor het verwijderen van houtopstanden die op een plek staan waar bouwactiviteiten gaan plaatsvinden waarvoor de omgevingsvergunning voor het bouwen onherroepelijk is;
 • het periodiek vellen van hakhout voor het reguliere onderhoud op voorwaarde dat het weer kan uitlopen;
 • voor het periodiek afzetten van hakhout (meer dan 25% van het aantal stuks of oppervlakte van de gehele opstand).

Alle regels staan in de Kapverordening gemeente Aalten 2011 (zie onderdeel lokale regelgeving).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het digitale aanvraagformulier volledig in (zie Direct regelen).

 • Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Kapmelding doen

Is er volgens de Kapverordening gemeente Aalten 2011 een melding nodig voor het kappen, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De melding moet schriftelijk gemotiveerd en met een situatieschets worden gedaan door, namens of met toestemming van de eigenaar van de boom.
 • De gemeente kan goedkeuring verlenen voor het kappen van de boom. Als er goedkeuring is verleend, krijgt de melder hier schriftelijk bericht van. Daarna kan de boom worden gekapt.
 • Meldingen worden niet gepubliceerd. Er is dan ook geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Kapmelding

De behandeling van een kapmelding duurt maximaal 6 weken.

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning (kapvergunning) wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen die termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Is dat het geval, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (kapvergunning) kost € 69,= (op grond van de Verordening Leges 2022).

Een melding kost niets.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Alleen de eigenaar van een boom of bomen kan een kapvergunning aanvragen of een kapmelding doen. Iemand anders kan dit alleen doen met toestemming van de eigenaar.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor kapvergunning.

Kapvergunning

Privacy

Alle informatie wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden nooit voor andere zaken gebruikt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie