HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats dient de aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • De aanvrager dient ingeschreven te zijn als inwoner van de gemeente.
 • De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar-/hemzelf bestuurd eigen motorvoertuig op meer dan twee wielen.
 • De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.
 • De aanvrager voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals beschreven in artikel 1 lid 1 onder a van de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart (CDJZ/WBI/2001-829).
 • De aanvrager beschikt niet over parkeerruimte op eigen terrein en kan dit ook niet op een redelijke wijze realiseren.
 • De te markeren parkeerplaats vormt geen belemmering voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer e.d., en er blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor algemeen gebruik.
 • De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand / verplaatsingsmogelijkheid van belanghebbende, en in ieder geval binnen een afstand van 100 meter vanaf de woning.

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
 • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Algemeen

Alvorens een aanvraag wordt ingediend vindt eerst een gesprek plaats over de situatie waarin de ondersteuningsvrager verkeert en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen binnen het eigen cliëntsysteem, of mantelzorgers of anderen of dat er mogelijk voorliggende, algemene voorzieningen zijn. Indien daarna nog (deels, aanvullend) gecompenseerd moet worden, wordt een aanvraag ingediend. Een verzoek om een gesprek alsmede een eventuele aanvraag moeten worden ingediend bij de gemeente (ook voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats). Deze aanvraag kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen. De procedure van de afhandeling is, ongeacht de wijze van indiening, dezelfde.

Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen, dan kunt u het formulier downloaden. Zie het onderdeel “Formulieren”.

U kunt de aanvraag ook meteen digitaal indienen. Wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan moet u zich wel legitimeren met uw DigiD-inlogcode. Lees hier meer informatie over DigiD. Verderop bij het onderdeel “Direct regelen” vindt u de link naar het digitale formulier.

Procedure

Ontvangstbevestiging

Nadat u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u van de gemeente een schriftelijke bevestiging van deze aanvraag, waarin o.a. de afhandeltermijn van 8 weken en de naam van de medewerker van het zorgloket die de aanvraag afhandelt, worden vermeld.

Behandeling van de aanvraag

De medewerker van het zorgloket neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt of u aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Eventueel wordt een onafhankelijke arts hierbij ingeschakeld.

Beschikking

Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. Bij een te verwachten overschrijding van deze afhandeltermijn wordt u tijdig een vertragingsbericht toegezonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Online aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag indienen voor een invalidenparkeerplaats.

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.
De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor Cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland Doetinchem. Tel.0314-34 42 24.

Maar ook bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten) Tel.0543-47 39 93

Meer informatie: neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten 0543-49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie