HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Aalten biedt bouwkavels te koop aan via de gemeentelijke website en via publicatie op de gemeentepagina Aalten Actueel van de lokale krant Aaltens Nieuws.

Tevens biedt de gemeente Aalten de mogelijkheid om openbaar groen aan te kopen of te huren, mits de verkoop/verhuur past binnen de "Kaders verkoop openbaar groen". Kijk voor de mogelijkheden onder het onderdeel "Verwijzingen".

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bouwen op grond

Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond. De volgende voorwaarden gelden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Indien u het plan heeft om een kavel te kopen, is het verstandig om bij de gemeente te informeren naar de bestemming en als de gemeente de verkoper is, naar de wijze van verkoop. Tevens kunt u bij het kadaster informeren naar eventuele belemmeringen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Heeft u vragen over de gemeentelijke bouwkavels of heeft u vragen over het eventueel aankopen of huren van een groenstrook neem dan even contact op met de gemeente Aalten.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Beperkingen bouwkavel

Het is belangrijk om voor aankoop van het perceel te onderzoeken of vanuit eerdere overdrachten van het onroerend goed beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de bebouwing of het gebruik. Beperkingen die voortkomen uit het bestemmingsplan of uit het privaatrecht moeten voor het aangaan van de overeenkomst duidelijk zijn. Op het moment van ondertekening gaat u immers verplichtingen aan die voortvloeien uit deze beperkingen.

Een privaatrechtelijke beperking kan een eerder gevestigde erfdienstbaarheid zijn. Een voorbeeld hiervan is het recht van derden om een gedeelte van het perceel te gebruiken als weg.

Overige aandachtspunten

  1. Van belang is dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook moet u uitzoeken of het bestemmingsplan belemmeringen oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij het kadaster en de gemeente.
  2. Daarnaast is het van belang dat u voldoende informatie heeft over een mogelijke vervuiling van het perceel dat u wenst te kopen. De verkoper moet u hierover inlichtingen kunnen verschaffen en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Voor aankoop van het perceel dient duidelijk te zijn of er sprake is van bodemvervuiling.

Openbaar groen

In bepaalde situaties is het mogelijk dat de gemeente delen van het openbare groen verkoopt. Daarvoor zijn kaders vastgesteld. Zie hiervoor het onderdeel 'Verwijzingen'.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Door middel van onderstaande link vindt u informatie met betrekking tot de uit te geven bouwkavels in de gemeente Aalten.

Via de link "Kaders verkoop openbaar groen" vindt u informatie met betrekking tot het kopen of huren van een groenstrook.

U vindt hier informatie over: "Maak een afspraak"

Maak een afspraak

Wilt u niet het risico lopen dat u een tijdje moet wachten in ons Klant Contact Centrum? Maak dan een afspraak!

In de online agenda kunt u zelf een afspraak inplannen voor het tijdstip dat uzelf het beste uitkomt. Maak hier uw afspraak.

Het gaat hierbij om een informatief gesprek. Mocht u direct een antwoord willen op uw vraag over de mogelijkheden tot aankoop of huur van een groenstrook dan is het verstandig om eerst telefonisch of per e-mail contact op te nemen zodat het gesprek voorbereid kan worden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie