HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om hiervoor een offerte in te dienen.

Bij aanbestedingen voor relatief kostbare opdrachten wordt veelal openbaar of Europees aanbesteed. Bij kleinere opdrachten wordt meestal een beperkt aantal leveranciers of aannemers uitgenodigd om een offerte te doen ( 'onderhands aanbesteden').

De gemeente Aalten maakt in het kader van de professionalisering van haar inkoop de grotere opdrachten via deze site kenbaar. Tevens worden deze opdrachten gepubliceerd op TenderNed (online marktplein voor aanbestedingen in Nederland).

De gemeente wil op een professionele manier inkopen met als doelstelling een goede kwaliteit voor een goede prijs. Daarnaast gelden er (Europese) regels ten aanzien van o.a. transparantie, doelmatigheid en rechtmatigheid. Op basis van deze uitgangspunten is het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is vastgelegd in een nota. Onder het kopje 'openbare documenten' kunt u deze nota raadplegen.

Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2017 (AIAG 2017) zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (precontractuele) relatie tussen de gemeente en de opdrachtnemer voorafgaande aan het tot stand komen van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die opdrachtnemer gebruikt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

U kunt de inkoopvoorwaarden vinden onder het kopje 'openbare documenten'.

Duurzaam inkopen

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Het Rijk en de decentrale overheden willen gezamenlijk de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Gemeenten streven ernaar om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen.

De Nota Duurzaam Inkopen Achterhoekse gemeenten is de uitwerking van de duurzaamheid als onderdeel van het gemeentebeleid, waarbij de duurzaamheidscriteria zo veel mogelijk worden meegenomen in aanbestedingstrajecten.

De Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) hebben besloten om gezamenlijk invulling te geven aan duurzaam inkopen. De Nota Duurzaam Inkopen Achterhoekse gemeenten is dan ook in samenwerking tot stand gekomen.

U kunt de nota raadplegen onder het kopje 'openbare documenten'.

Aanbestedingen

Indien er openbare of Europese aanbestedingen plaatsvinden, dan worden ze door een nieuwsbericht op deze website bekend gemaakt. In dat bericht wordt nadere informatie over de aanbesteding verstrekt.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Aalten hanteert bij opdrachten voor werken, leveringen en diensten, beneden de EU-drempelbedragen, kunt u onder het kopje 'openbare documenten' raadplegen.

Aanbestedingswet 2012

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet implementeert de Europese Richtlijnen '2014/24/EU (aanbestedingsrichtlijn overheidsopdrachten)' en '2007/66/EG (rechtsbeschermingsrichtlijn)'. De aanbestedingswet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en –beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

Klachtenregeling

Omwille van een laagdrempelige geschillenbeslechting maakt klachtafhandeling onderdeel uit van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Om objectiviteit en onafhankelijkheid in voldoende mate te kunnen waarborgen, hebben de gemeenten in de Achterhoek samenwerking gezocht met de Liemerse gemeenten en een gezamenlijke klachtenregeling opgesteld.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie