HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Investeringssubsidie, algemeen

Investeringssubsidie, algemeen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten kan de gemeente incidentele investeringssubsidies aan enkele categorieën van maatschappelijke organisaties verstrekken in de kosten van nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van een eigen welzijnsaccommodatie.

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook ingaande het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie is een standaard formulier vastgesteld. Dit formulier treft u verderop aan onder het kopje Formulieren.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de investeringssubsidie moet uiterlijk dertien weken voordat met de (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen door de gemeente zijn ontvangen.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (13 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Doel van de investeringssubsidie

Met een investeringssubsidie wil de gemeente enkele specifieke maatschappelijke organisaties stimuleren in het stichten, uitbreiden en/of renoveren van eigen accommodaties, die voor een goede uitoefening van de subsidiabel geachte activiteiten van deze subsidiënten noodzakelijk zijn.

Een incidenteel investeringssubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van een bedrag ineens, welke wordt berekend aan de hand van 50% van de, overeenkomstig de hieraan ten grondslag liggende specifieke voorschriften, als subsidiabel aan te merken investeringskosten, waarvan 1/3 deel in de vorm van een subsidiebedrag wordt uitgekeerd.

Omvang van de investeringssubsidie

De te verstrekken investeringssubsidie is afhankelijk van het aantal actieve leden c.q. deelnemers en bedraagt per aanvraag:

 • maximaal €   8.000 bij 20 tot 50 leden/deelnemers
 • maximaal € 20.000 bij 50 tot 100 leden/deelnemers
 • maximaal € 40.000 bij 100 tot 150 leden/deelnemers
 • maximaal € 60.000 bij 150 tot 200 leden/deelnemers
 • maximaal € 80.000 bij 200+ leden/deelnemers

Categorieën van maatschappelijke organisaties

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Gemeente Aalten komen in algemene zin slechts in aanmerking voor een investeringssubsidie:

 • buitensportverenigingen met een eigen kleedaccommodatie, in de kosten van investeringen in kleed-, douche- en sanitaire ruimte, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden
 • speeltuinverenigingen met een eigen slecht-weer-accommodatie
 • jeugd- en jongerenorganisaties met een eigen jeugdcentrum c.q. jeugdgebouw
 • welzijnsorganisaties die een eigen dorpshuis of gemeenschapshuis beheren en exploiteren

Voor de nadere randvoorwaarden verwijzen wij u naar de informatie over de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2015-2019.
Deze Subsidiebeleidsregels gelden ook nog voor het jaar 2020.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2021

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie