HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Jeugdhulp, persoonsgebonden budget

Jeugdhulp, persoonsgebonden budget

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf jeugdhulp inkoopt.

Bij een persoonsgebonden budget houdt u dus zelf de regie op de hulp.

Het persoonsgebonden budget is bedoeld voor het inkopen van maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of begeleiding.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Het budget dat u daarvoor krijgt (dus het pgb) stort de gemeente op uw rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt voor u alle declaraties en facturen. Dit hoeft u dus niet zelf te regelen. De SVB stelt wel een eis. U moet met iedere zorgverlener die aan u betaalde diensten verleent, een zorgovereenkomst sluiten. Deze zorgovereenkomst stuurt u naar de SVB. Daarnaast moet u elke maand de factuur van uw zorgverlener naar de SVB sturen. Zodra dit is gebeurd, betaalt de SVB uw zorgverleners.

Voorwaarden

Voorwaarde voor toekenning van een persoonsgebonden budget (pgb) jeugdhulp is dat er voldoende tijd is om het budgetplan op te stellen en dat u zelf de regie kunt blijven voeren. Ook moet u kunnen motiveren waarom een pgb voor u de beste oplossing is.

Bij crisishulp en spoedeisende zorg, gesloten jeugdhulp, jeugdzorgPlus, pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering is géén pgb mogelijk.

Andere situaties waarin een pgb niet mogelijk is:

 • Als het gaat om jeugdhulp in de vorm van een algemene voorziening. Dit zijn voorzieningen die snel en voor iedereen ingezet kunnen worden.
 • Als de hulp slechts voor een korte periode nodig is.

Zodra een pgb aan u is toegekend, moet u ook aan voorwaarden voldoen. De zorgverlener die u inschakelt, moet deskundig zijn. Daarnaast moet u ook zaken als vervanging bij ziekte en vakantie goed regelen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor al uw vragen over jeugdhulp kunt u contact opnemen met de gemeente.

De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp of zorg zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. U kunt daarbij aangeven dat u die hulp zelf wilt inkopen met een pgb. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt en of het pgb wordt toegekend.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Krijgt uw kind jeugdhulp waarbij het buiten het gezin verblijft? Dan betaalt u daarvoor een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage in de kosten van verzorging en verblijf voor uw kind. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. De gemeente meldt u of u de bijdrage voor uw kind moet betalen.

U mag de ouderbijdrage niet met het geld uit het pgb betalen.

 

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels toegang en toeleiding Jeugdhulp via het generalistenteam in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier het besluit.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie