HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

Directe hulp bij crisissituaties

Bel Afdeling Spoedeisende zorg: 0900 - 99 555 99 (dag en nacht bereikbaar).  

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Voorwaarde voor toekenning van een persoonsgebonden budget (pgb) is dat er voldoende tijd is om het budgetplan op te stellen en dat u zelf de regie kunt blijven voeren. Dit betekent ook dat bij crisishulp en spoedeisende zorg, gesloten jeugdhulp, jeugdzorgPlus, pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering geen pgb mogelijk is.

Ouderbijdrage

Krijgt uw kind jeugdhulp waarbij uw kind buiten het gezin verblijft? Dan betaalt u daarvoor een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage in de kosten van verzorging en verblijf voor uw kind. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. De gemeente meldt u of u de bijdrage voor uw kind moet betalen.
 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor al uw vragen over jeugdhulp kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33 of via e-mail: gemeente@aalten.nl. Vraagt u naar de jeugdhulpconsulent.

Opvoedondersteuning (CJG, Centrum Jeugd en Gezin)

Niet voor alle vragen over opvoeden en opgroeien heeft u direct jeugdhulp nodig. Veel praktische informatie over het opvoeden van kinderen van alle leeftijden vindt u op de website www.opvoeden.nl.

Ondersteuningsteam

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft voor uw kind, kan de jeugdhulpconsulent u ook in contact brengen met het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Het Ondersteuningsteam bestaat uit professionele hulpverleners. Zij begeleiden gezinnen zoveel mogelijk zelf. Ze beoordelen de situatie en bekijken de mogelijkheden van uw gezin. Samen met u onderzoeken ze of familie, vrienden of de buurt kunnen bijspringen met lichte hulp. Als blijkt dat er specialistische ondersteuning nodig is, dan haalt het ondersteuningsteam deze zorg naar uw gezin toe (één gezin, één plan, één aanspreekpunt). U stelt dan, samen met het Ondersteuningsteam, een hulp- of gezinsplan op. Dit vormt de basis voor de aanvraag voor toekenning van de benodigde specialistische hulp.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Klacht over zorgaanbieder

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt van uw zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende instanties waar u terecht kunt, afhankelijk van uw klacht.

Klacht via zorgverlener

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Klacht via klachtenfunctionaris

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Klacht via klachtencommissie

U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Zorgbelang Gelderland kan u vertellen bij welke klachtencommissie u moet zijn.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels toegang en toeleiding Jeugdhulp via het generalistenteam in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie