HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Kinderopvang, registraties

Kinderopvang, registraties

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vanaf 1 januari 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang operationeel. In het (openbare) Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Dit Landelijk Register Kinderopvang wordt door de gemeenten beheerd.  Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en gastouder staan geregistreerd in het LRKP. 

Vanaf 1 januari 2018 is de opvangvorm peuterspeelzalen komen te vervallen. Deze zijn veelal omgezet naar of samengegaan met kinderdagverblijven.

Meer informatie over het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau vindt u bij kinderopvang starten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Registratie kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van kwaliteit van kinderopvang en de inhoud van het Landelijk Register Kinderopvang. Volgens de Wet kinderopvang (Wko) moet elke formele opvang zich bij de gemeente melden. Als u een kinderopvangorganisatie wilt starten, moet u minimaal 10 weken voor de start een aanvraag tot registratie doen bij de gemeente. Als houder van een gastouderbureau moet u ook uw gastouders aanmelden. Deze aanvraag tot registratie kunt u doen via een standaardformulier. De GGD controleert eerst of de kinderopvangvoorziening aan alle kwaliteitseisen voldoet en rapporteert hierover aan de gemeente. Op basis van deze inspectie besluit de gemeente binnen 10 weken na uw aanvraag of uw kinderopvangvoorziening wordt opgenomen in het openbare Landelijk Register Kinderopvang. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging. Vanaf dat moment worden er jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Daarnaast dient u ook wijzigingen die op uw registratie van invloed zijn aan de gemeente door te geven via een standaard wijzigingsformulier.

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven en koppelen in het Personenregister kinderopvang (PRK). Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.

Aanmelding kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO)

De houder (ondernemer) doet de aanvraag tot registratie van een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze houder moet zich aanmelden bij de gemeente waar het kindercentrum is of zal worden gevestigd, met het aanvraagformulier 'Registratie kinderdagverblijf’ of ‘Registratie buitenschoolse opvang'. Op dit aanvraagformulier staat vermeld welke documenten moeten worden aangeleverd.
 

Aanmelding gastouderbureau

Een houder van een gastouderbureau meldt elke vestiging aan bij de gemeente waarin de vestiging zich bevindt, met het aanvraagformulier 'Registratie gastouderbureau'. Op dit aanvraagformulier staat vermeld welke documenten moeten worden aangeleverd.   

Aanmelding gastouders

Alleen gastouderbureaus kunnen gastouders aanmelden bij de gemeente voor opname in het register. Dit kan met het aanvraagformulier 'Registratie gastouderopvang'. Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven en koppelen in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit geldt dus ook voor huisgenoten (18+)  en personen die langer dan een half uur per 3 maanden aanwezig zijn. Voor het inschrijven en koppelen in het PRK is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Het gastouderbureau is ervoor verantwoordelijk dat de gastouder en de ouders worden geïnformeerd over de beslissing die de gemeente neemt over de aanvraag. 
Een nog niet geregistreerde gastoudervoorziening (combinatie gastouder en locatie) betekent een nieuwe aanvraag tot exploitatie. Als de gastouder al via een ander gastouderbureau is geregistreerd in het LRK, kunt u deze gastouder met het Wijzigingsformulier (extra koppeling) gastouderopvang ook aan uw gastouderbureau koppelen. U hoeft dan alleen een kopie van het identiteitsbewijs van de gastouder mee te sturen.

Wijzigingen registraties kinderopvang

Bij alle registraties geldt dat u de wijzigingen van de gegevens direct moet melden bij de gemeente. Dit kan met het standaard wijzigingsformulier.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft 10 weken om de aanvraag te verwerken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Er zijn leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang of gastouderbureau), als bedoeld in artikel 1.45 Wet kinderopvang. De leges bedragen in 2021  € 997,40  per aanvraag.

Bijzonderheden: Als de aanvraag wordt ingetrokken binnen een periode van 2 weken wordt vermindering verleend van 75% van de kosten van de leges. Als de aanvraag wordt ingetrokken binnen een periode van 5 weken wordt vermindering verleend van 50% van de kosten van de leges.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang worden geen leges in rekening gebracht.

Basis: Legesverordening 2013, vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2012 (zie onderdeel "Lokale regelgeving").

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Zie ook informatie bij kinderopvang, starten

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

De aanvraag tot registratie en het doorgeven van wijzigingen kan alleen worden gedaan met de vaste registratie- en wijzigingsformulieren Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hieronder vindt u een link naar de formulieren.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie