HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Klacht indienen

Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Iets melden? Ga hier naar de pagina melding woon- en leefomgeving.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Klacht online indienen

U kunt uw klacht via onderstaande link online indienen.

Hier klacht online indienen

Wat is een klacht

Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar van de gemeente zich in een bepaalde gelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

Termijn van indienen

De klacht dient bij voorkeur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar nadat de gedraging heeft plaatsgevonden, te worden ingediend.

Registratie

 • Elke ingediende klacht over een gedraging wordt vertrouwelijk geregistreerd en voorgelegd aan de klachtbehandelaar.
 • Een mondeling ingediende klacht wordt door de klachtco├Ârdinator op schrift gesteld indien de klager daar om verzoekt en ter tekening aan klager voorgelegd ter bevestiging van de juiste notering van de klacht.

Ontvangstbevestiging

 • De ontvangst wordt schriftelijk bevestigd door de klachtco├Ârdinator.
 • In de bevestiging wordt meegedeeld wie de klacht zal behandelen en hoe de verdere gang van zaken is.
 • Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft krijgt de klacht, de daarbij meegezonden stukken en de ontvangstbevestiging terstond in afschrift toegezonden.

Onderzoek en horen

 • De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid om te worden gehoord en stelt hen tevens in de gelegenheid op elkaars standpunt te reageren.
 • Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard daaraan geen behoefte te hebben.
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Afdoening

 • De klachtbehandelaar doet de klacht binnen zes weken na de datum van ontvangst van de klacht gemandateerd schriftelijk af.
 • Hij stelt de klager, degene tegen wie de klacht is gericht en het college van burgemeester en wethouders schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek, de beslissing op de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn.
 • Hij deelt hierbij schriftelijk mede dat de klager, indien deze niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling, zijn klacht kan voorleggen aan de Nationale Ombudsman.
 • De klachtbehandelaar verstrekt desgevraagd aan overigen een afschrift of uittreksel van de beslissing op de klacht, waarbij zoveel mogelijk de anonimiteit van de in de beslissing genoemde personen wordt gewaarborgd.
 • Indien de klacht niet binnen een termijn van zes weken kan worden afgedaan, kan de afdoening voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk onder vermelding van de reden mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente wil in het kader van de kwaliteitsverbetering klachten zo snel mogelijk verhelpen. Klachten zijn namelijk een kans voor de gemeente om te leren van haar werkwijze en te horen wat de beleving van de burger is. Een adequate reactie van de gemeente op een klacht is dus op zijn plaats. Vandaar dat de gemeente haar inwoners uitnodigt om niet rond te blijven lopen met een klacht, maar deze tijdig kenbaar te maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de behandeling van een klacht worden geen kosten in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening interne behandeling van klachten 2005

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Gedragscode integriteit raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de gedragscode.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Website nationale ombudsman: http://www.nationaleombudsman.nl/

Website Last van de overheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk

Zie ook de informatie over mediation.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie