HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk of gemeente.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een monument ? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

 • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
 • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Geen vergunning nodig

U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan  een monument. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.
U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Aanvragen vergunning

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier dan ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

 • Vul het aanvraagformulier volledig in
 • Voeg tekeningen toe van de bestaande en de nieuwe situatie
 • Dien de aanvraag digitaal in.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning gemeentelijke monumenten

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Aanvraag vergunning rijksmonumenten

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Meest gestelde vragen over gemeentelijke monumenten:

1. Is nu alleen de voorgevel beschermd? Nee. Een bekend misverstand is dat alleen de voorgevel of het exterieur onder de bescherming van de Monumentenwet of de gemeentelijke Monumentenverordening zou vallen. In werkelijkheid is het gebouw in al zijn onderdelen beschermd. Maar dat betekent niet dat er niets mag in een monument.

2. Mag ik nog wel wat veranderen als het een gemeentelijk monument is? Ja. Het is helaas een wijd verbreid misverstand dat bij een monument alles moet blijven zoals het is. Dat is dus niet altijd het geval. Een monument kan juist alleen worden behouden als het meegaat met zijn tijd. Alleen dan behoudt het immers zijn economische waarde en zal een eigenaar in het onderhoud en daarmee de instandhouding investeren. Zoals wij nu veranderingen kunnen waarnemen aan een monument die in het verleden zijn aangebracht, zo is het dus geen enkel probleem dat men over 100 jaar kan zien dat er bijvoorbeeld in 2008 wijzigingen zijn aangebracht. Monumentenzorg richt zich er alleen op om die veranderingen op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.

3. Ben ik nu verplicht om nu ineens van alles aan mijn pand te doen? Nee. U hoeft geen uitgebreide inspecties te verwachten waarbij wij (de overheid) u komt vertellen wat er wellicht allemaal aan uw pand kan worden verbeterd of veranderd. Dat is volstrekt uw eigen zaak. Als uw pand bijvoorbeeld op het moment van plaatsing op de monumentenlijst kunststof heeft, dan kan u niet worden verplicht om deze te vervangen door houten kozijnen. U houdt dus het initiatief in eigen handen.

4. Welk belang heb ik bij plaatsing van mijn eigendom op de gemeentelijke monumentenlijst? Als eigenaar van een gemeentelijke monument kunt u aanspraak maken op een aantal financiële regelingen. Bij onderhoud: Gemeentelijke subsidie. De gemeentelijke bijdrage in de onderhoudskosten van gemeentelijke monumenten bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, mits het beschikbare deelbudget voor onderhoud niet is uitgeput. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-- per jaar. Provinciale subsidie. De Provincie keert 20% van de subsidiabele kosten uit als subsidie met een maximum van € 5000,-- per jaar. Bij restauratie: Gemeentelijke subsidie. De gemeentelijke bijdrage in de restauratiekosten van gemeentelijke monumenten bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten. Het percentage is afhankelijk van het beschikbare deelbudget voor restauratie. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per jaar. Provinciale subsidie. De Provincie keert 20% van de subsidiabele kosten uit als subsidie met een maximum van € 20.000,--per jaar. (De provinciale subsidie kan niet meer bedragen dan de door de gemeente vastgestelde subsidie).Verdere voordelen zijn: U kunt als eigenaar van een gemeentelijk monument lid worden van de Monumentenwacht Gelderland. Deze stichting met zeer ervaren en deskundige bouwkundigen voert tegen een aantrekkelijk tarief (twee-)jaarlijkse technische inspecties en eenvoudige werkzaamheden (schoonmaken dakgoten) uit. Op deze wijze krijgt u tijdig inzicht in te verwachten onderhoudswerkzaamheden en voorkomt u een kostbare restauratie. U kunt als eigenaar gebruik van het provinciale depot van oude bouwmaterialen van het Gelders Oudheidkundig Contact in Valburg. Hier kunt u op non-profit basis historische Versie 4-8-2008 wb bouwmaterialen krijgen t.b.v. restauratiewerkzaamheden. Hier bij kan gedacht worden aan ondermeer deuren, schoorsteenmantels of dakpannen. U kunt gebruik van deskundigheid die aanwezig is bij de gemeente of de gemeente adviserende organisaties zoals het Gelders Genootschap.

5. Wanneer heb ik een monumentenvergunning nodig? U hebt een monumentenvergunning nodig in de volgende situaties: Als u wat wijzigt in in- en exterieur van het monument. (voor normaal onderhoud is geen monumentenvergunning nodig. Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente); Als u het monument of een deel daarvan wil slopen.

6. Daalt mijn pand in waarde door plaatsing op de monumentenlijst? Dit is in gerechtelijke procedures wel aangevoerd maar nog nooit aangetoond. Als bezwaar tegen plaatsing is het dan ook nog nooit gehonoreerd. Wel is bekend dat de vraag naar historische, monumentale panden over het algemeen groter is dan het aanbod.

7. Ga ik nu meer of minder Onroerend Zaak Belasting betalen? Nee. Het feit dat uw pand op de gemeentelijke monumentenlijst staat heeft geen invloed op de hoogte van de te betalen OZB.

8. Heeft de plaatsing gevolgen voor de bestemming van het monument? Nee. De bestemming van een pand wordt geregeld in het bestemmingsplan. Dit staat los van de monumentale status van het pand.

9. Ben ik nu voortaan verplicht om bepaalde materialen te gebruiken? Dat hangt er van af. Aan een monumentenvergunning en de toekenning van een subsidie worden altijd uitvoeringsvoorschriften verbonden. Hierin wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Het uitgangspunt is dat u historisch juiste materialen gebruikt (dus geen kunststof kozijnen ter vervanging van houten kozijnen of sneldekpannen ter vervanging van oud-Hollandse pannen. Overigens is hierover altijd overleg mogelijk en zijn uitzonderingen mogelijk als dat vanuit een goed gebruik van het monument gemotiveerd kan worden.

10. Mag ik werkzaamheden zelf uitvoeren? Ja. Belangrijk is dat een monument goed en met respect voor de historische elementen wordt onderhouden. Veel eigenaren kunnen dat uitstekend zelf. Als u besluit om werkzaamheden wel door een bedrijf te laten uitvoeren, dan dient dit wel bij de Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven, als u tenminste voor een subsidie in aanmerking wenst te komen. Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, zijn de materiaalkosten wel subsidiabel, maar uw eigen (loon-)kosten niet.

11. Is de gemeentelijke subsidie belastbaar? Nee. De subsidie voor de restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten behoeft niet te worden opgegeven als inkomen. Het is echter wel zo dat, wanneer het gaat om onderhoud of restauratie van een bedrijfspand,bij de opgave van de jaarlijkse onderhouds- of restauratiekosten van het betreffende pand, de in het betreffende jaar ontvangen gemeentelijke bijdrage op het bedrag, dat vermeld moet worden als onderhouds- of restauratiekosten, in mindering gebracht moet worden.

12. Wat moet ik doen als ik tegen het voornemen ben om mijn pand te laten plaatsen? Allereerst vraagt de gemeente u uw bezwaren kenbaar te maken. De gemeente benadert u dan voor een gesprek om te bekijken of er aan uw bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Is dat niet het geval, en besluit de gemeente om uw pand toch te plaatsen, dan kunt u tegen dat besluit een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een onafhankelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften bekijkt daarop het besluit en uw bezwaren daartegen en geeft een advies aan ons. De gemeente neemt vervolgens een nieuw besluit met inachtneming van het advies van de commissie voor bezwaar en beroep. Bent u het met dat tweede besluit ook niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank in Zutphen. Als u het tenslotte met de uitspraak van deze rechter niet eens bent kunt u nog hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening op de Commissie Cultureel Erfgoed gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Erfgoedverordening gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Maak een afspraak"

Maak een afspraak

Wilt u niet het risico lopen dat u een tijdje moet wachten in ons Klant Contact Centrum? Maak dan een afspraak!

In de online agenda kunt u zelf een afspraak inplannen voor het tijdstip dat uzelf het beste uitkomt. Maak hier uw afspraak.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie