HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Spandoek ophangen

Spandoek ophangen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Indien u een spandoek boven de openbare weg wenst te hangen, ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden (commerciële doeleinden worden niet toegestaan), moet u hiervoor drie weken van tevoren een melding indienen bij de gemeente.

Wilt u iets kenbaar maken door middel van een aankondigingsbord? Lees dan de informatie over aankondigingsborden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Spandoeken zijn alleen toegestaan op de vaste, aangewezen locaties binnen de gemeente Aalten. Het spandoek moet minimaal 4,5 m boven de openbare weg gehangen worden. Toedeling gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Locaties spandoeken

Aalten

 • Boven de Landstraat, ter hoogte van Bike Center
 • Boven de Dijkstraat, ter hoogte van bakkerij Van den Dobbelsteen
 • Boven de Bredevoortsestraatweg, ter hoogte van voormalige boekhandel Messink & Prinsen

Dinxperlo

 • Hogestraat 26-28, ter hoogte van schoenhandel Boland
 • Terborgseweg, tussen Beggelderdijk en Reehorsterlaan
 • Aaltenseweg, tegenover ingang Welinkbos

De Heurne

 • Lage Heurnseweg, ter hoogte van groentekwekerij Smits
 • Varsseveldseweg, Linderdijk
 • Caspersstraat, tegenover huisnummer 8.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet het voornemen tot het ophangen van een spandoek melden bij de gemeente met het meldingsformulier. Geef bij uw melding de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek wilt ophangen
 • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
 • de periode dat het spandoek blijft hangen
 • hoe groot het spandoek is
 • een omschrijving van het spandoek
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het ophangen van spandoeken is kosteloos.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor het ophangen van een spandoek, ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, zijn regels vastgesteld. Deze zijn hieronder weergegeven.  

Algemene regels voor het plaatsen van aankondigingsobjecten (reclameborden, sandwichborden, driehoeksborden, billboards en spandoeken, e.d.), conform artikel 2:10, lid 7, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalten 2015.

 1. Het voornemen tot plaatsing van de aankondigingsobjecten moet minimaal 3 weken voor daadwerkelijke plaatsing schriftelijk of digitaal bij de gemeente worden gemeld door middel van het  “Meldingsformulier tijdelijke aankondigingsobjecten”.
 2. Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsobjecten is alleen toegestaan op de door het college daartoe aangewezen locaties.
 3. Per activiteit mag op een aangewezen locatie slechts 1 aankondigingsobject per activiteit worden geplaatst. Per aangewezen locatie mogen niet meer dan 2 aankondigingsobjecten tegelijkertijd aanwezig zijn. Het college kan plaatsing van een aankondigingsobject verbieden als daardoor het maximaal aantal aankondigingsobjecten per aangewezen locatie dreigt te worden overschreden. 
 4. Het aankondigingsobject mag, voorafgaand aan de activiteit waarop het betrekking heeft, niet langer dan 2 weken worden geplaatst. Het moet na afloop van die termijn van twee weken door of in opdracht van de melder binnen 1 dag worden verwijderd en afgevoerd. Door de melder niet tijdig verwijderde objecten worden door de gemeente verwijderd en afgevoerd. De kosten daarvan worden in dat geval bij de melder in rekening gebracht.
 5. De melder dient op voorhand toestemming te vragen aan de rechthebbende van het pand waaraan hij een spandoek of een ander aankondigingsobject wil bevestigen.
 6. De maximaal toegestane maten van driehoeksborden, sandwichborden en billboards  zijn 80 centimeter breed en 120 cm hoog. 
 7. Driehoeksborden, sandwichborden en billboards worden met trekbandjes bevestigd en niet met spijkers.
 8. De plaatsing van driehoeksborden, sandwichborden en billboards op trottoirs is alleen toegestaan als op het trottoir een vrije doorgang van minimaal 120 centimeter resteert.
 9. In verband met de verkeersveiligheid dienen de reclameborden, driehoeksborden en billboards op ruime afstand van kruisingen te worden geplaatst. De borden mogen op geen enkele wijze het overzicht van de weggebruikers belemmeren.
 10. De onderzijde van een spandoek moet zich tenminste 4,5 meter boven de rijbaan bevinden.
 11. Het aankondigingsobject is gemaakt van zodanige materialen en het is zodanig geconstrueerd dat het geen gevaar of hinder (bijvoorbeeld geluidsoverlast door klapperen in de wind)voor de omgeving veroorzaakt. Het college kan nadere voorwaarden stellen aan afmetingen, materiaal of constructie van de aankondigingsobjecten.
 12. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van veilige materialen, een veilige plaatsing en een veilige verankering van het tijdelijk aankondigingsobject. De gemeente controleert dit in principe niet. Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsobjecten gebeurt dus geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico. Als door het plaatsen van de tijdelijke aankondigingsobjecten personele of materiële schade ontstaat is de gemeente daar niet verantwoordelijk voor en kan de gemeente daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. Eventuele aanwijzingen van hulpverlenende instanties en met toezicht belaste gemeentelijke ambtenaren dienen stipt en nauwkeurig opgevolgd te worden.
 14. Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het college afwijken van de algemene regels.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor het ophangen van een spandoek.

Melding ophangen spandoeken/plaatsen reclameborden

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie