HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

Vestiging vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen ná vestiging doorgeven aan de gemeente. Voor immigratie gelden andere regels. Bij Inschrijving bij de gemeente vanuit het buitenland staat vermeld wat u moet doen. U maakt hiervoor bij voorkeur telefonisch een afspraak via (0543) 49 33 33 en vraag naar team Burgerzaken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Doorgeven gegevens via deze website

U kunt uw verhuizing, toestemming tot inwoning, danwel emigratie doorgeven via deze website. Hiervoor dient u in te loggen met uw DidiD-code.
Wilt u een verhuizing, toestemming tot inwoning of emigratie doorgeven? Zie verderop bij het onderdeel "Direct regelen".

Let op: Een verhuizing van een bedrijf kunt u hier niet doorgeven.  In de Wet basisregistratie personen worden alleen de adresgegevens van personen bijgehouden, niet van bedrijven!

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Wilt u een verhuizing, toestemming tot inwoning of emigratie online doorgeven?  Klik dan op de betreffende link onderaan deze pagina.

DigiD

Het formulier maakt gebruik van DigiD.

DigiD (spreek uit: ‘die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Let op

Het met onjuiste gegevens invullen van dit webformulier kan worden gezien als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte als bedoeld in de Wet basisregistratie personen.

Op grond van artikel 4.17 Wet basisregistratie personen kan dit worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,--.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de regeling.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Met onderstaande formulieren kunt u de melding schriftelijk doen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie