HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Voorschoolse educatie opvang, subsidieregeling

Voorschoolse educatie opvang, subsidieregeling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Sedert 1 januari 2018 valt het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang.  Alle kinderopvangaanbieders in de gemeente Aalten die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen aan de eisen die voor peuteropvang en voorschoolse educatie zijn gesteld kunnen vanaf 1 januari 2018  een aanbod peuteropvang of voorschoolse educatie doen. Voor ouders betekent dit dat er op meer locaties in de gemeente Aalten peuteropvang is. Ouders hebben de vrije keuze voor organisatie en locatie.

In verband met deze wijzing is per 1 januari 2018 de financiering van de peuteropvang gewijzigd.

Het Rijk neemt via de belastingdienst de financiering van de peuteropvang over voor ouder(s) die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst indien u en uw eventuele toeslagpartner werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en kunt u via de kinderopvangorganisatie een beroep doen op een gemeentelijke subsidie. 

De gemeente Aalten heeft voor ouder(s) die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst twee subsidieregelingen vastgesteld. Op basis van deze regelingen kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten voor  reguliere peuteropvang of  voorschoolse educatie (zogenaamde VVE) opvang voor uw kind, zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat.

Indien uw kind volgens de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in aanmerking komt voor een zogenaamde VVE indicatie kunt u via de kinderopvangorganisatie een beroep doen op de subsidieregeling  Voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen vanaf 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie.

Wanneer uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen komt hij of zij in aanmerking voor het volgen van een voorschools educatief programma bij een VVE-geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit VVE-programma wordt aangeboden van minimaal 10 tot maximaal 12 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen per week verdeeld over minimaal 2 dagen gedurende maximaal 40 weken per jaar.

De gemeente Aalten heeft voor de financiering van de voorschoolse educatie de subsidieregeling Voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018 vastgesteld. 

Op basis van deze regeling gaat u voor de eerste 6 uur voorschoolse educatie opvang een inkomensafhankelijke bijdrage betalen, gebaseerd op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor de uren voorschoolse educatie opvang boven op de eerste 6 uur tot maximaal 12 uur ben u geen ouderbijdrage verschuldigd.  Deze uren zijn gratis. 

Voor de eerste 6 uur voorschoolse educatie zijn er twee financieringsmogelijkheden, te weten:

Recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Als u en uw partner bijvoorbeeld beiden een inkomen hebben (tweeverdiener gezin), beiden studeren of u een alleenstaande werkende of studerende ouder bent wordt van u verwacht dat u voor de eerste 6 uur voorschoolse educatie opvang  gebruik maakt van de mogelijkheid om op basis van de Wet kinderopvang een kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. U betaalt dan de inkomensafhankelijke bijdrage aan de kinderopvangorganisatie en ontvangt zelf een toeslag van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zoals ouders waarvan slechts één van de ouders werkt, kunnen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke  bijdrage van de gemeente voor de eerste 6 uur voorschoolse educatie opvang. Deze bijdrage compenseert feitelijk de voor u niet van toepassing zijnde kinderopvangtoeslag. Uw kinderopvangorganisatie vraagt deze gemeentelijke bijdrage aan en ontvangt deze ook. U betaalt slechts het overblijvende netto deel van de kosten. U moet hiervoor wel aantonen dat u ouder bent van een in de gemeente Aalten ingeschreven peuter tussen de 2 en 4 jaar en tevens niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.

Om vast te stellen of u voor gemeentelijke subsidiëring in aanmerking komt moet u bij de kinderopvangorganisatie, waarmee u een overeenkomst sluit, het formulier "Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten" overleggen waarmee u naar waarheid aangeeft niet in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Het formulier "Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten" vindt u bij het onderdeel 'openbare documenten'. Het formulier kunt u indienen bij uw kinderopvangorganisatie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Indien uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen dan kunt u voor de bekostiging van de VVE-opvang via uw kinderopvangorganisatie een beroep doen op de gemeentelijke subsidieregeling "Voorschoolse educatieopvang gemeente Aalten 2018".

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan vraagt u voor de eerste 6 uur VVE-opvang via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan.  Voor de uren voorschoolse educatie boven op de eerste 6 uur tot maximaal 12 uur bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. Deze uren zijn gratis. Hierover kan dan ook geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste 6 uur. De uren voorschoolse educatie boven op de eerste 6 uur tot maximaal 12 uur zijn gratis.  Hiervoor dient de ouderverklaring (zie 'openbare documenten') met inkomensgegevens bij uw kinderopvangorganisatie te worden ingediend. Via deze ouderverklaring verklaart u geen recht op kindertoeslag te hebben dan wel een beperkt recht.

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

Om vast te kunnen stellen dat u voor gemeentelijke subsidiering in aanmerking komt moet u bij de kinderopvangorganisatie waarmee u een overeenkomst sluit een schriftelijke ouderverklaring overleggen waarmee u naar waarheid aangeeft niet in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Ouderverklaring beperkt recht op kinderopvangtoeslag

Er kan een situatie bestaan waardoor u (en uw evt. toeslagpartner) wel recht op kinderopvangtoeslag heeft (hebben), maar dit voor slechts een zeer beperkt aantal uren geldt (de minst werkende ouder werkt bijvoorbeeld via een oproepcontract op jaarbasis gemiddeld slechts 2 uur per week). U zou dan voor het volgen van een peuteropvangprogramma de resterende uren volledig zelf moeten betalen. Om een peuterprogramma van 6 uur voor iedereen financieel bereikbaar te houden, kunt u via deze verklaring een gemeentelijke tegemoetkoming vragen voor het verschil in uren (tot maximaal 6 uur) die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Van u wordt in dit kader dus wel verwacht dat u de kinderopvangtoeslag die u wel ontvangt inzet voor uw bekostiging van deze peuteropvang.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang

    Raadpleeg hier de subsidieregeling.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie