HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Waardevolle bomen, subsidie

Waardevolle bomen, subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Bomenfonds van de gemeente Aalten draagt bij aan onderhoud en onderzoek van bomen die geregistreerd staan op de Waardevolle bomenlijst gemeente Aalten en in eigendom zijn van particulieren. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en bij probleemsituaties. Het gaat om bodemonderzoek en -verbetering en om bovengrondse werkzaamheden zoals kroonsnoei en kroonverankering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hoogte van de bijdrage en aard van werkzaamheden

 • Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad of het Bomenfonds wordt gevuld en met welk bedrag. Er wordt alleen subsidie verleend indien het Bomenfonds voldoende middelen bevat. Op is op.
 • Het gemeentelijke Bomenfonds keert tot maximaal 75% van de werkelijk gemaakte kosten uit, echter de maximale bijdrage wordt nooit hoger dan het vooraf toegekende bedrag. De hoogte van de bijdrage wordt bij de toezegging meegedeeld.
 • De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.
 • De bijdrage is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten zoals: onderzoek naar kwaliteit van de boom en groeiplaats, structurele verbetering en bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering, dit ter beoordeling van de bevoegd ambtenaar van de gemeente.
 • Alle ingrepen aan de boom moeten gericht zijn op het handhaven van het waardevolle karakter van de boom.

Algemene verplichtingen, verbonden aan het verlenen van een bijdrage

 • Werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, dienen binnen één jaar na datum van toezegging te worden uitgevoerd. De start van de werkzaamheden dient uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan de gemeente te worden doorgegeven.
 • Wanneer de werkzaamheden niet overeenkomstig de toezegging (kunnen) worden uitgevoerd, moet dit onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de contactpersoon van de gemeente. De contactgegevens staan in de toekenningsbrief vermeld.
 • Alle werkzaamheden aan waardevolle bomen dienen door een deskundige boomverzorger (minimaal in bezit van certificaat European Tree Worker) te worden uitgevoerd. De landelijke Bomenstichting houdt een lijst bij met enige boomverzorgers die eventueel deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren (zie www.bomenstichting.nl). Deze lijst is vanzelfsprekend niet compleet.

Algemene voorwaarden voor de aanvrager van een bijdrage

 • Het is de aanvrager bekend dat de indiening van het aanvraagformulier geen recht geeft op een bijdrage.
 • De aanvrager verklaart dat met de werkzaamheden nog geen aanvang is gemaakt. De aanvrager is ermee bekend dat de bijdrage niet wordt toegekend indien met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt voordat over deze aanvraag is beslist.
 • Wanneer blijkt dat werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, onvoldoende zijn uitgevoerd, heeft de gemeente het recht de toekenning in te trekken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvraagprocedure voor verkrijgen subsidie

 • Controleer of de boom op de gemeentelijke Waardevolle bomenlijst staat geregistreerd. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente.
 • De eigenaar of gemachtigde stuurt het volledig ingevulde ‘Aanvraagformulier subsidie Bomenfonds’ in, vergezeld van een kopie van de offerte van een deskundig boomverzorger die het werk gaat uitvoeren.
 • Het aanvraagformulier voor subsidie kan maar voor één perceel/object tegelijk worden gebruikt.
 • Na binnenkomst ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraagformulier voor een onderhoudsbijdrage uit het gemeentelijke bomenfonds.
 • Het is mogelijk dat medewerkers van de gemeente met u een afspraak maken om de betreffende boom en de voorgestelde maatregelen ter plaatse te beoordelen.
 • U ontvangt binnen 6 weken een toezegging dan wel een afwijzing.
 • Bij een toezegging wordt ook een zogeheten ‘Eigen Verklaring-formulier’ meegestuurd. Deze vult u in binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn voltooid en stuurt u samen met een kopie van de rekening van het uitvoerende bedrijf op naar de gemeente.
 • Na ontvangst van de volledig ingevulde Eigen Verklaring en een kopie van de rekening vindt controle plaats door een bevoegd medewerker van de gemeente. Na goedkeuring wordt de bijdrage zo spoedig mogelijk uitgekeerd. De gemeente verstrekt geen voorschot.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wanneer een boom bij de gemeente niet staat geregistreerd en u meent dat betreffende boom toch op de Waardevolle bomenlijst thuishoort, dan kunt u de boom hiervoor alsnog aanmelden. Zie onderdeel 'Direct regelen'.

Criteria voor opname op de Waardevolle bomenlijst gemeente Aalten

De criteria voor opname op de Waardevolle bomenlijst kunt u raadplegen in een afzonderlijk document. Zie hiervoor het onderdeel 'Openbare documenten'.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaande links opent u een e-formulier dat u online indient bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Wilt u het formulier schriftelijk indien klik dan hieronder op het Aanvraagformulier subsidie bomenfonds

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie