De gemeente Aalten heeft twee agrarische percelen te koop. Hiertoe houdt de gemeente een openbare inschrijving.

Het betreft de volgende percelen:

 1. Gemeente Aalten, sectie L, nummer 2557, groot ca. 4.510
 2. Gemeente Aalten, sectie L, nummer 2627, groot ca. 25.500 m²;

Vigerende bestemming

Object 1

is bestemd in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2015’.

De huidige bestemming van het perceel is:

 • Enkelbestemming: Agrarisch;
 • Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie lage verwachting.

Object 2

is bestemd in het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’.

De huidige bestemming van het perceel is:

 • Enkelbestemming: Agrarisch;
 • Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie laag;

Voor de volledige bestemmingsplaninformatie wordt verwezen naar ruimtelijkeplannen.nl.

Bijzonderheden

 • Het perceel gemeente Aalten, sectie L, nummer 2627 is belast met een persoonlijk gebruiksrecht van de voorgaande eigenaar. Dit recht dient te worden gerespecteerd;
 • Het perceel gemeente Aalten, sectie L, nummer 2557 zal worden belast met een recht van overpad om te komen en te gaan naar het perceel kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie L, nummer 835;
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om een BIBOB-onderzoek in te stellen naar de kandidaat-koper;
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om deze procedure op enig moment te staken, zonder dat een overeenkomst tot stand komt.

Wijze van inschrijving

Inschrijving vindt plaats door een onvoorwaardelijke bieding per e-mail te doen gericht aan gemeente@aalten.nl te doen.

De bieding dient te bevatten

 • De te betalen koopsom;
 • Personalia van de kandidaat-koper;
 • Indien de koper een rechtspersoon is: een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden.

De bieding dient uiterlijk 29 september 2023 door de gemeente te zijn ontvangen.

Gunning

Gunning vindt plaats aan de hoogste bieder. Biedingen lager dan € 6,80 m² worden buiten beschouwing gelaten.

Informatie

Met betrekking tot vragen omtrent de verkoopprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente Aalten (0543) 49  33 33, of per e-mail gemeente@aalten.nl.

Gemeente Aalten, sectie L, nummer 2557, groot ca. 4.510

als luchtfoto de locatie perceel L 2557 weergegeven omvang

Gemeente Aalten, sectie L, nummer 2627, groot ca. 25.500 m²

als luchtfoto de locatie perceel L 2627 weergegeven omvang