Verkeersvragen

Parkeren

Kan de gemeente iets doen aan de parkeeroverlast?

In veel woonwijken wordt parkeeroverlast ervaren. Er zijn bijvoorbeeld te weinig parkeerplaatsen, er wordt hinderlijk geparkeerd of er worden uitritten geblokkeerd. Als er meer auto’s willen parkeren dan dat er plaatsen zijn, is er sprake van een hoge parkeerdruk. Vaak blijkt deze parkeerdruk mee te vallen en is er wel plaats beschikbaar, alleen op iets grotere loopafstand.

Een reden voor hoge parkeerdruk is dat veel woonwijken niet zijn ontworpen voor de hoeveelheid auto’s die er nu zijn. Zeker oudere woonwijken zijn aangelegd in een tijd dat er nog maar weinig auto’s waren. Bijna alle huishoudens hebben nu een auto en er zijn ook veel huishoudens met twee of meer auto’s. Ook zijn er veel huizen waarvan de carport of de garage is omgebouwd tot extra woonruimte of bergruimte. Dan moeten er ook meer auto’s op straat parkeren dan wat de bedoeling was bij het ontwerpen van die wijk.

Parkeeroverlast ontstaat ook omdat vaker de auto gebruikt wordt voor bijvoorbeeld winkelen of het halen en brengen van kinderen naar school of sport. De oplossing ligt hier meer in het beperken van het autogebruik en minder in het aanleggen van meer parkeerplaatsen.

De gemeente legt in principe geen extra parkeerplaatsen aan. Ook worden er bijvoorbeeld geen paaltjes of extra verkeersborden geplaatst of een parkeerverbod ingesteld. Bij gepland groot onderhoud wordt gekeken of, en zo ja welke verbeteringen mogelijk zijn. De gemeente vervangt geen groenstroken en plantsoenen door bestrating voor parkeerplaatsen. Het groen is namelijk nodig voor goed waterbeheer en het tegenhouden van opwarming van woonwijken.

Er wordt voor mijn uitrit geparkeerd, kan de gemeente Aalten hier iets aan doen?

Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Wanneer iemand voor een inrit of een uitrit parkeert kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden en is er sprake van hinder.

Dit soort parkeergedrag valt onder hinderlijk parkeren. Hierop is handhaving mogelijk. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen, extra borden, paaltjes of witte kruizen nodig. Hierop kan gehandhaafd worden door de gemeentelijke BOA.

Snelheid

Er wordt te hard gereden in mijn straat, kan de gemeente een meting uitvoeren?

Er worden regelmatig klachten en meldingen ingediend over te hard rijden. De gemeente beschikt over een programma waarin verschillende gegevens worden bijgehouden zoals de gereden snelheid. Om een goed beeld te krijgen van de gereden snelheid, wordt gekeken naar het zogenaamde V85-percentiel. Dit is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet, en door 15% van de automobilisten wel wordt overschreden. Dit wordt gedaan om extremen uit de meting te halen. Er zijn altijd weggebruikers die ondanks de weginrichting te hard (willen) rijden. Deze weggebruikers geven geen reëel beeld van de daadwerkelijke verkeerssituatie. De V85-regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart.

Kan de gemeente drempels, versmalling of andere snelheidsremmende maatregelen nemen?

De gemeente legt in principe geen extra drempels aan of andere snelheidsremmende maatregelen. Bij gepland groot onderhoud wordt gekeken of, en zo ja welke verbeteringen mogelijk zijn. Aanpassing aan de weg worden in principe alleen gecombineerd met grootschalig onderhoud. Buiten de onderhoudswerkzaamheden is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal snelheidsremmende maatregelen mogelijk. Alleen in situaties met een spoedeisend karakter wordt voortijdig bekeken of de inrichting van de weg aangevuld moet worden met een verkeersdrempel.

Snelheidsdisplay

De gemeente heeft een aantal elektronische snelheidsdisplays. Deze worden ongeveer elke drie à vier weken op een nieuwe locatie opgehangen. Dit maakt onderdeel uit van de gedragsbeïnvloedingscampagne. Uit onderzoek blijkt dat de attentiewaarde na een aantal weken afneemt. Om deze reden verplaatsen we de snelheidsdisplays regelmatig naar een andere locatie. De displays laten aan elke passerende bestuurder zien hoe hard deze rijdt en dit heeft vaak een positief effect op het gedrag. De gemeente bepaalt de locaties waar de displays komen te hangen onder andere aan de hand van meldingen.

Kan de gemeente Aalten een flitspaal plaatsen?

Alle flitspalen in Nederland zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft in de afgelopen jaren alle flitspaallocaties geëvalueerd. Daarbij was een van de doelstellingen van het OM om het aantal flitspalen terug te brengen. Daarom werd per locatie kritisch naar de noodzaak van de flitspaal gekeken. Gemeenten konden hier weinig invloed op uitoefenen. Na de evaluatie zijn er flitspalen verwijderd of vervangen door een digitale flitspaal. Het OM is zeer terughoudend met het plaatsen van nieuwe flitspalen. Een flitspaal wordt dan ook niet zomaar neergezet. Dit wordt bepaald na een analyse van de verkeersveiligheid:

  • Hoeveel ongevallen zijn er geweest; wat voor soort, en wat was de oorzaak?
  • Hoe hoog is het percentage overtredingen: hoeveel mensen rijden er te hard?
  • Past de snelheid bij de weg?
  • Kan de inrichting van de weg veranderd worden zodat er minder hard wordt gereden?
  • Is duidelijk dat door een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen?

Blijkt na analyse (van het OM) dat het nodig is om een flitspaal te plaatsen, gebeurt dit in overleg met de politie en de gemeente. Op 30 km/uur wegen worden sowieso geen flitspalen geplaatst.

Verkeersveiligheid

Kan er een spiegel worden geplaatst om het zicht te verbeteren?

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem. Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. Een vaardigheid die de doorsnee weggebruiker niet bezit.

Over het algemeen zorgen verkeersspiegels voor een vertekend beeld van de verkeerssituatie. Weggebruikers weten niet goed wat ze moeten zien in een spiegel en zijn daardoor juist afgeleid van het verkeer. Dit geldt in sterkere mate voor weggebruikers die ter plaatse niet goed bekend zijn. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar in een spiegel, aangezien ze, door de vertekening, heel klein worden. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid.

Het zicht wordt belemmerd door struiken of een muur

Bij groen in privégebied mag de gemeente niet snoeien. Er wordt dan aan de eigenaar van het privégebied gevraagd dit zelf te doen. Indien er sprake is van zicht belemmerende begroeiing, is de eigenaar van de beplanting verplicht deze te snoeien of eventueel te verwijderen.

Als een muur, bijvoorbeeld van een schuur, zorgt voor zichtbelemmering, dan moet het verkeer zich in haar gedrag aan te passen aan deze situatie. Dit kan door langzamer te rijden.

Kan de gemeente een extra verkeersbord plaatsen?

De gemeente Aalten is terughoudend met het plaatsen van verkeersborden. Een verkeerssituatie moet zelf voldoende duidelijk zijn met daarbij de wettelijk noodzakelijke verkeersborden. Hiermee wordt voorkomen dat er een overschot aan verkeersborden ontstaat. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. Dit zou zelfs juist een averechts effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid omdat het afleidt. Meer verkeersborden zorgen dus niet per definitie voor een betere verkeersveiligheid.