HOME  |  Bestuur en organisatie  |  De Gemeenteraad

De Gemeenteraad

Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad, naast die van volksvertegenwoordiger, zijn het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig om nadere toelichting te geven als de raadsleden daarom vragen. De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffier.

De raad bepaalt in hoofdlijnen het beleid in een gemeente. Dat is het kader waarbinnen gebleven moet worden met de uitvoering van het beleid. De gemeenteraad stelt regels op voor de uitvoering van een gemeentelijke taak. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast (het zogenaamde budgetrecht). Hierin worden alle inkomsten en uitgaven van de gemeente opgenomen. Daarnaast heeft elk raadslid het recht om met eigen voorstellen (het recht van initiatief) te komen die dan door de gemeenteraad verplicht behandeld moeten worden. Elk raadslid kan proberen om voorstellen die gedaan zijn gewijzigd te krijgen (het recht van amendement) waarover de gemeenteraad eveneens verplicht is een uitspraak te doen.

Het college van burgemeester en wethouders is met de voorbereidingen belast van al hetgeen door de gemeenteraad moet worden besloten. Burgemeester en wethouders voeren het beleid uit dat door de raad is vastgesteld. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het beleid.