De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er vergaderd. De gemeente Aalten maakt gebruik van het BOB vergadermodel. Dit is een afkorting voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

In dit model wordt eerst beeldvormend informatie opgehaald. Daarna wordt in de oordeelsvorming met de fracties een discussie gevoerd. Dit gebeurt in de raadscommissie. Ten slotte wordt in de raadsvergadering besloten.

Beeldvorming

Raadsleden hebben informatie nodig; welke rol kunt u daar bij spelen?

Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben raadsleden (achtergrond)informatie nodig. Ze gaan daar actief naar op zoek. De agendacommissie bepaalt hoe de raad zich het best een beeld kan vormen van een onderwerp dat op de agenda wordt gezet. Daarom noemen we dit de beeldvormende fase. Dat beeld kan vaak schriftelijk worden gevormd, bijvoorbeeld met een onderzoek of door het stellen van vragen aan het college. Het kan ook een bezoek op locatie zijn om een goed beeld van de situatie te krijgen. Of een presentatie van een deskundige. Sommige onderwerpen vragen om meer, bijvoorbeeld ruimte voor insprekers om hun mening aan de raad mee te geven. Of een gedachtewisseling tussen raadsleden, fractievolgers en meerdere inwoners. Daarvoor wordt dan een tafelgesprek georganiseerd. Een tafelgesprek is dé manier voor raadsleden om te horen hoe inwoners denken over een onderwerp of een voorstel. Er wordt informatie uitgewisseld en over en weer kunnen vragen worden gesteld en standpunten uitgewisseld. Ook als u alleen wilt luisteren en niet mee wilt praten, bent u welkom bij de tafelgesprekken. Dit zijn namelijk openbare bijeenkomsten.

In de Aalten Actueel vermelden we steeds een week voor de vergadering welke onderwerpen wanneer door de raad worden behandeld. Op aalten.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de agenda's en vergaderstukken van de raad bekijken. Ook onderwerpen waarover een tafelgesprek wordt gehouden zijn hier in te zien. Wilt u over dat onderwerp in gesprek met raadsleden, dan kunt u zichzelf aanmelden bij de griffie (griffie@aalten.nl of (0543) 49 33 33. Bent u direct betrokkene dan kan het ook zijn dat u wordt uitgenodigd voor het tafelgesprek. Ook als u alleen wilt luisteren en niet mee wilt praten, bent u welkom bij de tafelgesprekken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Oordeelsvorming

Raadsleden gaan met elkaar in debat

Als de raadsleden zich een goed beeld hebben gevormd over een onderwerp, gaan ze in een volgende oordeelsvormende bijeenkomst met elkaar in debat. Dit is een openbare bijeenkomst en belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn maar niet meer meepraten. Van alle fracties is er één vertegenwoordiger aanwezig. Hierdoor kunnen op één avond over verschillende onderwerpen tegelijk worden gesproken. Idee van deze fase is dat de voors en tegens van een voorstel tegen elkaar worden afgewogen en met elkaar worden besproken. Misschien is er een ‘gulden middenweg’ te vinden waar iedereen zich in kan vinden? Er wordt tijdens deze bijeenkomst over het besproken voorstel nog géén besluit genomen. Wel worden al eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

Besluitvorming (raadsvergadering)

De laatste fase, de raad besluit

De laatste stap is de formele raadsvergadering. Omdat de raad het onderlinge debat al heeft gevoerd in de oordeelsvormende bijeenkomst, kunnen in de raadsvergadering veel meer voorstellen als nu als ‘hamerstuk’ worden behandeld. Dat debat gaat dan alleen over de aanpassingen van het concept-besluit (amendement) en eventuele aanvullingen daarop (motie) en niet meer over het voorstel zelf.

Bij de formele raadsvergadering is er geen gelegenheid meer in te spreken. Wel bent u dan van harte uitgenodigd op de publieke tribune.

De raadsvergaderingen worden opgenomen en online uitgezonden, zodat u ook vanuit huis de besluitvorming kunt volgen. Ga hiervoor naar de pagina video-opname raadsvergaderingen.