Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen. U kunt uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Online bezwaar maken

Als belanghebbende bij een besluit kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen (zie direct regelen). U dient dan wel gebruik te maken van DigiD. Lees hier meer informatie over DigiD. U vult het digitale bezwaarformulier in. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit. U kunt het bezwaar ook indienen als gemachtigde van een belanghebbende. Wanneer u niet als advocaat staat ingeschreven, moet u een machtiging overleggen waaruit blijkt dat u optreedt namens belanghebbende. Deze schriftelijke machtiging moet voorzien zijn van een handtekening van degene die u vertegenwoordigt.

Ook als bedrijf kunt u een bezwaarschrift indienen (schriftelijk).

Procedure

Indien u digitaal bezwaar maakt, is de procedure identiek aan de schriftelijke procedure, zoals die hieronder beschreven staat.

Schriftelijke procedure

U stuurt een brief naar het bestuursorgaan waar u het besluit van heeft ontvangen. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit.

Termijn

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, worden ingediend. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, kan het bestuursorgaan uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Dat betekent dat het bestuursorgaan uw bezwaar niet in behandeling neemt. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat in de brief zelf of in de publicatie van de gemeentelijke rubriek Aalten Actueel in het huis-aan-huisblad Aaltens Nieuws.

Afhandeling bezwaarschrift

Ontvangst

Het bezwaarschrift wordt geregistreerd en de bezwaarmaker krijgt een ontvangstbevestiging, waarin o.a. melding wordt gemaakt van de vermoedelijke datum van de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften waarin het bezwaar behandeld wordt. In de regel houdt de onafhankelijke commissie bezwaarschriften zitting op de laatste woensdag van de maand.

Ontvankelijkheid

De secretaris van de commissie bezwaarschriften toetst het bezwaarschrift op ontvankelijkheid.

Hoorzitting

De uitnodiging voor de hoorzitting volgt uiterlijk 2 weken van te voren. De hoorzitting kan -afhankelijk van de aard van het bezwaar- in openbaarheid of beslotenheid plaatsvinden. De agenda wordt gepubliceerd in de gemeentelijke rubriek Aalten Actueel en op de gemeentelijke website.

Uitwerking

De secretaris van de commissie bezwaarschriften zendt het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie naar het bestuursorgaan. Aan de hand van dit advies neemt het betreffende bestuursorgaan een heroverwegingsbesluit, waarvan de bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Bij dit heroverwegingsbesluit treft u dan ook het advies van de commissie bezwaarschriften aan. Dreigt de afhandeltermijn van 12 weken overschreden te worden, dan kan deze termijn door het bestuursorgaan met maximaal 6 weken worden verlengd.

Beroep bij de rechtbank

Vanaf de eerste dag na bekendmaking van de beslissing op bezwaar hebt u 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (onderzoek ter zitting). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

Direct regelen

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor bezwaar maken.

Bezwaarschrift - gemeentelijke belastingen/leges

Bezwaarschrift - WOZ waarde

Bezwaarschrift  - overig

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoelang duurt het?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Extra informatie

Mediation

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor mediation. Hierbij wordt samen met u gekeken of er een kans bestaat om in een gesprek met elkaar eruit te komen. Het gesprek wordt begeleid door een neutrale gespreksbegeleider. Uw recht op bezwaar en beroep blijft intact indien u voor mediation kiest. Meer informatie hierover kunt u vinden onder mediation.