Wat is het?

De gemeente verstrekt diverse (vormen van) subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:

  • de koppeling aan met name loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties;
  • het structurele meerjarige karakter, eventueel vastgelegd in een (meerjarige) budgetovereenkomst.

Wat moet ik doen?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening en vaststelling van een budgetsubsidie is een standaard online aanvraagformulier vastgesteld.

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de budgetsubsidie (begroting) moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de gemeente zijn ontvangen. Een aanvraag voor vaststelling van de budgetsubsidie (jaarrekening) moet vóór 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar bij de gemeente binnen zijn.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (13 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor budgetsubsidie/verzoek vaststelling budgetsubsidie.

Aanvraag budgetsubsidie/verzoek vaststelling budgetsubsidie(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe lang duurt het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente structurele budgetsubsidies aan een aantal maatschappelijke professionele organisaties. Het betreft hier met name de grotere organisaties, waarbij het overgrote deel van de exploitatiekosten wordt bepaald door loonkosten van professionele beroepskrachten. Budgetsubsidies krijgen een meerjarig perspectief door zoveel mogelijk te werken met budgetsubsidie- c.q. prestatie-overeenkomsten. Het college maakt hierbij met de subsidiënt meerjarige contractuele afspraken over de met inzet van deze subsidiegelden te leveren prestaties en activiteiten c.q. te bereiken beleidsdoelstellingen en -effecten.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 zijn ontvangers van budgetsubsidies verplicht jaarlijks een aanvraag tot verlening en vaststelling van de budgetsubsidie bij de gemeente in te dienen. Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook vanaf het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein en herijking van de sociale basis(voorzieningen). In afwachting van dit nieuwe beleidskader voor het sociaal domein vallen nieuwe subsidiebeleidsregels eerst te verwachten in de tweede helft van 2022. Eventuele wijzigingen in dit nieuwe subsidiebeleidskader zullen dus hoogstwaarschijnlijk op zijn vroegst effect hebben op de subsidieafspraken ingaande 2023.

Heeft u gevonden wat u zocht?