Internationale adviescommissie Aalten-Bocholt

Beleidsterreinen

De commissie heeft tot taak de bestuursorganen van de Stadt Bocholt en de gemeente Aalten te adviseren en bij te staan omtrent de aan de commissie toebedeelde terreinen van bestuurszorg met een intergemeentelijke en internationale uitstraling. Als terreinen van bestuurszorg worden genoemd: cultuur, welzijn en sport, ruimtelijke ordening, sociaal economische aangelegenheden, milieuaangelegenheden, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en andere onderwerpen van bijzondere betekenis.

Samenstelling

De raden van Aalten en Bocholt benoemen ieder 8 leden, zodat de commissie totaal uit 16 leden bestaat. De raad van Bocholt, respectievelijk de raad van Aalten, benoemen telkens voor een periode van twee jaar een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit het midden van de door de onderscheiden raad benoemde leden van de commissie.

Vergaderlocatie en tijdstip

De commissie vergadert als regel 1 keer per 6 maanden of zoveel vaker als tenminste vijf leden, onder opgaaf van redenen, de wens daartoe te kennen geven. De vergaderingen vinden als regel plaats in de stad, respectievelijk de gemeente waar het voorzitterschap berust.

Vergaderingen

De vergaderstukken kunt u raadplegen bij de agenda's.

Verordening

De taken, bevoegdheden en samenstelling van de commissie zijn geregeld bij verordening.