Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten kan de gemeente incidentele investeringssubsidies aan enkele categorieën van maatschappelijke organisaties verstrekken in de kosten van nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van een eigen welzijnsaccommodatie.

In juni 2021 is door de gemeenteraad de Kadernota 'Beleidskader gemeenschapshuizen 2021' vastgesteld. Deze beleidsnota kent enkele nieuwe uitgangspunten voor het subsidiebeleid specifiek met betrekking tot de gemeenschapshuizen. Deze kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de bestaande investeringssubsidieregeling met betrekking tot deze gemeenschapshuizen.

Hoe werkt het?

Doel van de investeringssubsidie

Met een investeringssubsidie wil de gemeente enkele specifieke maatschappelijke organisaties stimuleren in het stichten, uitbreiden en/of renoveren van eigen accommodaties, die voor een goede uitoefening van de subsidiabel geachte activiteiten van deze subsidiënten noodzakelijk zijn.

Een incidenteel investeringssubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van een bedrag ineens, welke wordt berekend aan de hand van 50% van de, overeenkomstig de hieraan ten grondslag liggende specifieke voorschriften, als subsidiabel aan te merken investeringskosten, waarvan 1/3 deel in de vorm van een subsidiebedrag wordt uitgekeerd.

Omvang van de investeringssubsidie

De te verstrekken investeringssubsidie is afhankelijk van het aantal actieve leden c.q. deelnemers en bedraagt per aanvraag:

  • maximaal € 8.000 bij 20 tot 50 leden/deelnemers
  • maximaal € 20.000 bij 50 tot 100 leden/deelnemers
  • maximaal € 40.000 bij 100 tot 150 leden/deelnemers
  • maximaal € 60.000 bij 150 tot 200 leden/deelnemers
  • maximaal € 80.000 bij 200+ leden/deelnemers

Categorieën van maatschappelijke organisaties

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Gemeente Aalten komen in algemene zin slechts in aanmerking voor een investeringssubsidie:

  • niet geprivatiseerde buitensportverenigingen met een eigen kleedaccommodatie, in de kosten van investeringen in kleed-, douche- en sanitaire ruimte, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • speeltuinverenigingen met een eigen slecht-weer-accommodatie
  • jeugd- en jongerenorganisaties met een eigen jeugdcentrum c.q. jeugdgebouw
  • welzijnsorganisaties die een eigen dorpshuis of gemeenschapshuis beheren en exploiteren. Voor deze specifieke categorie zijn inmiddels op basis van een nieuw vastgesteld 'beleidskader gemeenschapshuizen 2021' nieuwe beleidsregels in voorbereiding. Op basis van dit specifieke nieuwe beleidskader wordt in principe geen investeringssubsidie meer verstrekt ten behoeve van nieuwbouw en uitbreiding van gemeenschapshuizen. Dit zal op termijn worden vervangen door een randvoorwaardelijke structurele jaarlijkse subsidie in kosten voor groot onderhoud op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

Wat moet ik doen?

U kunt online een aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie indienen.

Een aanvraag voor verlening van de investeringssubsidie moet uiterlijk dertien weken voordat met de (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen door de gemeente zijn ontvangen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag investeringssubsidie indienen.

Aanvraag investeringssubsidie