Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten kan de gemeente incidentele investeringssubsidies aan enkele categorieën van maatschappelijke organisaties verstrekken in de kosten van nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van een eigen welzijnsaccommodatie.

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook vanaf het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein en de herijking van de sociale basis(voorzieningen. Afhankelijk van de besluitvorming rond dit nieuwe beleidskader voor het sociaal domein zal een nieuwe incidentele investeringssubsidieregeling niet eerder te verwachten dan in de tweede helft van 2022.De in juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 'Beleidskader gemeenschapshuizen 2021', kent enkele nieuwe uitgangspunten voor het subsidiebeleid specifiek met betrekking tot de gemeenschapshuizen. Alhoewel dit nog in nieuwe subsidiebeleidsregels moet worden uitgewerkt, kan deze besluitvorming in voorkomende gevallen al van invloed zijn op de uitvoering van de bestaande investeringssubsidieregeling met betrekking tot deze gemeenschapshuizen.

Wat moet ik doen?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie is een standaard formulier vastgesteld. Dit formulier kunt u opvragen bij de gemeente.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar: Gemeente Aalten Postbus 1197120 AC Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de investeringssubsidie moet uiterlijk dertien weken voordat met de (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen door de gemeente zijn ontvangen.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (13 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

Hoe werkt het?

Doel van de investeringssubsidie

Met een investeringssubsidie wil de gemeente enkele specifieke maatschappelijke organisaties stimuleren in het stichten, uitbreiden en/of renoveren van eigen accommodaties, die voor een goede uitoefening van de subsidiabel geachte activiteiten van deze subsidiënten noodzakelijk zijn.

Een incidenteel investeringssubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van een bedrag ineens, welke wordt berekend aan de hand van 50% van de, overeenkomstig de hieraan ten grondslag liggende specifieke voorschriften, als subsidiabel aan te merken investeringskosten, waarvan 1/3 deel in de vorm van een subsidiebedrag wordt uitgekeerd.

Omvang van de investeringssubsidie

De te verstrekken investeringssubsidie is afhankelijk van het aantal actieve leden c.q. deelnemers en bedraagt per aanvraag:

  • maximaal € 8.000 bij 20 tot 50 leden/deelnemers
  • maximaal € 20.000 bij 50 tot 100 leden/deelnemers
  • maximaal € 40.000 bij 100 tot 150 leden/deelnemers
  • maximaal € 60.000 bij 150 tot 200 leden/deelnemers
  • maximaal € 80.000 bij 200+ leden/deelnemers

Categorieën van maatschappelijke organisaties

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Gemeente Aalten komen in algemene zin slechts in aanmerking voor een investeringssubsidie:

  • niet geprivatiseerde buitensportverenigingen met een eigen kleedaccommodatie, in de kosten van investeringen in kleed-, douche- en sanitaire ruimte, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • speeltuinverenigingen met een eigen slecht-weer-accommodatie
  • jeugd- en jongerenorganisaties met een eigen jeugdcentrum c.q. jeugdgebouw
  • welzijnsorganisaties die een eigen dorpshuis of gemeenschapshuis beheren en exploiteren. Voor deze specifieke categorie zijn inmiddels op basis van een nieuw vastgesteld 'beleidskader gemeenschapshuizen 2021' nieuwe beleidsregels in voorbereiding. Op basis van dit specifieke nieuwe beleidskader wordt in principe geen investeringssubsidie meer verstrekt ten behoeve van nieuwbouw en uitbreiding van gemeenschapshuizen. Dit zal op termijn worden vervangen door een randvoorwaardelijke structurele jaarlijkse subsidie in kosten voor groot onderhoud op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

Voor de nadere randvoorwaarden verwijzen wij u naar de informatie over de incidentele investeringssubsidie, zoals die onderdeel uitmaakt van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2015-2018. Deze subsidiebeleidsregels zijn tot nadere orde dus ook nog van toepassing op de jaren 2019 en verder.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van een (volledige) aanvraag voor een incidenteel investeringssubsidie wordt normaal gesproken binnen 13 weken een beschikking verzonden, waarin het besluit op de aanvraag staat vermeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?