HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedere gemeente heeft een Verordening Leerlingenvervoer.

Naast procedurevoorschriften over de wijze waarop aanvragen door de ouders kunnen worden ingediend, bevat deze verordening criteria aan de hand waarvan ouders aanspraak kunnen maken op het leerlingenvervoer.

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de verordening leerlingenvervoer staat wanneer u aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

 • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

U hoeft geen leerlingenvervoer aan te vragen als uw kind met aangepast vervoer naar school reist.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Op het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren aanwezig. Deze kunt u telefonisch of per mail opvragen bij de afdeling Samenleving, team Welzijn en Onderwijs.

Na volledige invulling dienen deze aan de gemeente geretourneerd te worden.

Indien uw kind naar het primair onderwijs of naar het speciaal basisonderwijs gaat en u vrijgesteld wilt worden van de inkomensafhankelijke bijdrage, hebben wij inzicht nodig in uw inkomensgegevens. Hiervoor is het meesturen van een IB 60 formulier van beide ouders van het peiljaar 2 jaar voorafgaand aan het lopend schooljaar noodzakelijk. Op dit formulier wordt het gecorrigeerd verzamelinkomen berekend en het is op te vragen bij de belastingdienst (tel. 0800-0543).

Daarnaast zijn in sommige gevallen extra (medische) verklaringen noodzakelijk om de aanvraag compleet te maken.

Het is uiteraard ook mogelijk om het aanvraagformulier bij de gemeente of samen met een van onze medewerkers in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Bij vervoer naar scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs hanteert de verordening een financiële drempel (er is geen eigen bijdrage voor het voortgezet speciaal onderwijs).

Dit betekent voor het primair onderwijs en voor het speciaal basisonderwijs dat wanneer het inkomen hoger is dan een bepaald bedrag een financiële bijdrage in rekening wordt gebracht die gebaseerd is op de kosten van de eerste 6 kilometers.

Tevens wordt aan de ouders van leerlingen die een school voor primair basisonderwijs bezoeken die verder is gelegen dan 20 kilometer van de woning, waarvan het inkomen hoger is dan een bepaald bedrag, een van draagkracht van de aanvragers afhankelijk bedrag in rekening gebracht.

Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage bijgesteld.

Voor de bepaling van het inkomen wordt het gecorrigeerd verzamelinkomen van beide ouders van het IB-60 formulier gehanteerd dat u bij de belastingdienst kunt opvragen.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie