HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Projectsubsidie, algemeen

Projectsubsidie, algemeen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Projectsubsidies kenmerken zich met name door het éénmalige karakter. Met het incidenteel verstrekken van projectsubsidies wil de gemeente met name nieuwe activiteiten, evenementen of projecten stimuleren, die een aanvulling vormen op het structureel gesubsidieerde activiteitenaanbod op het brede welzijnsterrein.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de aanvraag tot verlening van een projectsubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u verderop aan onder het kopje Formulieren.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de projectsubsidie moet uiterlijk acht weken voordat met de activiteit een aanvang wordt gemaakt door de gemeente zijn ontvangen.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (8 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten kan de gemeente incidentele projectsubsidies aan maatschappelijke organisaties verstrekken. Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook ingaande het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein.

Doel van projectsubsidie

Een incidentele projectsubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van:

  • een éénmalige startsubsidie voor nieuwe instellingen, die in de lopende subsidieperiode nog niet in aanmerking komen voor een structurele subsidie volgens de beleidsregels, maar overigens wel voldoen aan de in deze beleidsregels opgenomen voorwaarden;
  • een éénmalige waarderingssubsidie voor activiteiten, die een vernieuwend en bijzonder karakter kennen, waarmee duidelijk sprake is van een meerwaarde ten opzichte van het reeds gesubsidieerde activiteitenpakket;
  • een éénmalige experimentsubsidie voor reeds gesubsidieerde instellingen, die bij wijze van proef een nieuwe activiteit willen organiseren en waarvan een extra wervend of stimulerend effect wordt verwacht;
  • een éénmalige garantiesubsidie voor activiteiten met een vernieuwend karakter, die naar verwachting kostendekkend plaats kunnen vinden, maar zonder gemeentelijke garantie anders wellicht niet van de grond komen.

Omvang van projectsubsidie

De te verstrekken projectsubsidie kan worden toegekend tot maximaal € 1.000,- per aanvraag.

Voor de nadere randvoorwaarden verwijzen wij u naar de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2015-2020.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2021

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie