HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een in- of een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Het is niet langer noodzakelijk een vergunning aan te vragen voor het aanleggen van een uitweg c.q. inrit. Er blijft alleen een vergunningsplicht bestaan als het noodzakelijk is ingrijpende wijzigingen van de infrastructuur door te voeren. Hiermee komt het college van de gemeente Aalten tegemoet aan de wens om de gemeentelijke regels eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verlagen.

Naast deze vergunningswijziging zijn ook de mogelijkheden om een inrit aan te leggen uitgebreid. Tot op heden worden de inritten in de bebouwde kommen, met uitzondering van industrieterreinen, aangelegd door de gemeente. Nu kan de aanleg ook door een erkend aannemer worden verzorgd.

Voor het aanleggen of het wijzigen van een uitweg op een provinciale wegen is volgens artikel 5.3 lid 1 sub a van de Omgevingsverordening Gelderland een omgevingsvergunning nodig. 

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente heeft beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Aalten 2008 vastgesteld die in acht genomen moeten worden bij de aanleg van uitwegen en inritten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een melding door te geven via gemeente@aalten.nl met daarbij:

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie
  • en aangeven of er een kolk/lichtmast of ander wegmeubilair verplaatst dient te worden
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie