HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Watervergunning

Watervergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

Oppervlaktewater is water in:

 • sloten
 • plassen
 • vijvers
 • kanalen
 • meren
 • beken
 • rivieren

Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? U hebt dan misschien een watervergunning nodig. Soms is een melding ook voldoende.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger;
 • het verwijderen van grondwater;
 • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
 • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • het organiseren van een evenement op het water.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
 • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
  • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
  • wat deze activiteiten inhouden;
  • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
  • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.
 • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.

Vooroverleg

U kunt het beste vooraf overleggen met de gemeente of de bevoegde instantie. Vooroverleg kan de beoordeling van uw vergunningaanvraag makkelijker maken. U hoort precies waarvoor u een watervergunning nodig hebt en welke voorwaarden gelden. Welke instantie bevoegd is, hangt af van uw voorgenomen activiteiten en de locatie. Bevoegde instanties zijn:

 • het waterschap (voor een regionaal watersysteem en kleine industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
 • Rijkswaterstaat (voor het hoofdwatersysteem)
 • de provincie (voor grote industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat (voor eigen werken van Rijkswaterstaat)

Watervergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online (Olo) kunt u digitaal een aanvraag indienen. Ook een watermelding kunt u via het Olo doen. Als particulier hebt u een DigiD inlogcode nodig. Als bedrijf hebt u eHerkenning nodig.

U kunt een watervergunning ook nog aanvragen met het Aanvraagformulier watervergunning. Dit formulier kunt u digitaal invullen en downloaden, printen en invullen. Doorloop de volgende stappen:

 • Vul het algemeen deel van het aanvraagformulier in en vervolgens het onderdeel dat van toepassing is op uw activiteiten.
 • Voeg de gevraagde bijlagen toe. Nummer elke bijlage.
 • Onderteken het aanvraagformulier.
 • Verstuur het aanvraagformulier met bijlagen naar de gemeente of de bevoegde instantie.

De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Uw aanvraag wordt beoordeeld in een korte of lange procedure, afhankelijk van de activiteiten die u wilt uitvoeren.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? In de korte procedure kunt u dan meteen bezwaar maken bij de bevoegde instantie. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

Bij de lange procedure wordt eerst een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag opgesteld. Dit is het ontwerpbesluit. De bevoegde instantie legt dat ontwerpbesluit over de watervergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken nadat het ontwerpbesluit te inzage is gelegd zijn of haar zienswijze hierover naar voren brengen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Beroep instellen

Na de termijn van 6 weken waarbinnen het ontwerpbesluit ter inzage gelegd is, wordt het besluit genomen. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep gaan bij de rechtbank. Bij deze lange procedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit of aantonen dat zij dit redelijkerwijs niet hebben kunnen doen. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
 • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie