Wat is het?

Houd u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers. Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster(externe link). Geef hierbij de volgende informatie:

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • een planning van alle werkzaamheden
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
 • het soort aan te leggen kabel of leiding
 • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

 • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
 • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • Als u kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket(externe link) online.

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. In het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een aanvraag indienen.

Ondergrondse leidingen

 • Voor de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied is een instemming van de gemeente vereist.
 • Een verzoek kunt u indienen via MOOR ( Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). De gemeente beoordeelt de plannen en verleent de instemming
 • Indien nodig zal er verder overleg plaatsvinden

Wat heb ik nodig?

In MOOR wordt u gevraagd om o.a. de volgende gegevens in te vullen

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • een gefaseerde planning van alle werkzaamheden
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
 • gegevens over het soort aan te leggen kabel of leiding
 • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

Wat kost het?

Het tarief (2022) bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren € 509,00 voor reguliere werkzaamheden en €101,70 voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard.

Extra informatie

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

Vormt de te leggen kabel of leiding onderdeel van een openbaar net, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden. De gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Alle zaken omtrent het leggen van kabels en leidingen zijn vastgelegd in de A.V.O.I ( Algemene Verordening Ondergrondse Infra) van de gemeente Aalten 2012. Op de uitvoering van de werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden 1996 UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland ) van toepassing. De kabel- of leidingeigenaar is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

Vormt de te leggen kabel geen onderdeel van een openbaar net, dan is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dat geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden stellen aan haar medewerking.