Naoberfonds gemeente Aalten, subsidie

Wat is het?

In het sociaal beleid van de gemeente Aalten staat centraal dat elk individu in de maatschappij ‘mee kan doen’. Hiervoor moeten inwoners vooral ook een beroep op elkaar kunnen doen. Saamhorigheid heeft een positief effect op zelfredzaamheid. Naar elkaar omkijken en elkaar helpen vergroot de kans om mee te blijven doen en daardoor ook zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Om deze ‘samenredzaamheid’ te versterken heeft de gemeente het Naoberfonds ingesteld. De gemeente Aalten wil met tijdelijke financiële ondersteuning vanuit dit fonds specifiek hierop gerichte vernieuwende vrijwilligers-initiatieven op wijk-, buurtschaps- of dorpsniveau stimuleren.

Wat moet ik doen?

Om bij de gemeente een aanvraag om subsidie op basis van het Naoberfonds in te dienen dient u gebruik te maken van het online aanvraag formulier.

Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online Naoberfonds subsidie aanvragen.

Aanvraag subsidie naoberfonds

Meer informatie

Activiteiten/beleidskader

De regeling is gericht op vrijwilligersinitiatieven van inwoners van de gemeente Aalten en van belangenverenigingen gevestigd binnen de gemeente Aalten. Initiatieven dienen gericht te zijn op de ’fysieke, educatieve en/of Wmo-gerelateerde activiteiten/ voorzieningen’. Hierdoor ontstaat een meer structureel effect op het versterken van de ondersteuning van inwoners van de gemeente Aalten. Om voor een dergelijke eenmalige subsidie in aanmerking te komen dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder opgenomen onder het kopje specifieke voorschriften.

Subsidievorm

Het betreft een incidentele subsidie uit het Naoberfonds die wordt toegekend in de vorm van een bedrag ineens.

Specifieke voorschriften

Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

 1. De initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:
  • De doelstelling van het initiatief komt overeen met de doelstelling van het Naoberfonds
  • Het betreft een nog niet bestaand initiatief
  • Het karakter dan wel de insteek van het initiatief is structureel
  • Het initiatief wordt aangevraagd door ten minste 5 inwoners:- waarvan er tenminste één 18 jaar of ouder en het vaste aanspreekpunt is- welke woonachtig zijn op 5 verschillende adressen- welke alle 5 betrokken zijn bij de aangevraagde activiteit
  • Bij het initiatief zijn ten minste 10 wijk- of buurtbewoners betrokken.
  • Het initiatief dient als regel ten goede te komen aan de inwoners van de gemeente Aalten.
  • Het initiatief is passend binnen het gemeentelijk beleid (met in het bijzonder het thema leefbaarheid en sociale samenhang zoals weergegeven in het Wmo beleidsplan (versie 2015-2018).
 2. De subsidie kan worden aangevraagd voor ’fysieke, educatieve en/of Wmo- gerelateerde activiteiten/ voorzieningen’, indien deze voldoet aan de criteria genoemd in lid 1.
 3. Het initiatief moet plaatsvinden binnen zes maanden na goedkeuring van de subsidie.
 4. Aanvragers dienen medewerking te verlenen aan de schriftelijke evaluatie van het Naoberfonds.
 5. Het college kan aan de subsidiebeschikking nadere voorschriften verbinden.

Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalten 2015 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd in de volgende gevallen:

 • Initiatieven met een winstoogmerk.
 • Initiatieven die al anderszins van gemeentewege worden gesubsidieerd.
 • Aanpassingen aan voorzieningen welke behoren tot reguliere onderhoudswerkzaamheden.
 • Initiatieven die slechts interessant zijn voor een kleine groep mensen.
 • Initiatieven die dienen voor verspreiding van politieke, wereldbeschouwelijke of religieuze denkbeelden.
 • Het initiatief een (buurt)feest betreft.
 • Het initiatief betrekking heeft op een jongeren/drinkkeet.
 • Het initiatief betrekking heeft op horeca-activiteiten in buurt- en verenigingshuizen.
 • Het ondersteuning in de exploitatie van wijk-/buurt-/verenigings-/dorpshuis of een Kulturhus betreft.
 • Indien het subsidieplafond is bereikt.

Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van (eventuele) bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het initiatief.

Niet voor subsidie in aanmerking komen de vergaderkosten, reiskosten, kantoorkosten, catering, kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de activiteit, onvoorzien.

Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Het college kan hiervan afwijken wegens bijzondere omstandigheden. Deze dienen dan wel specifiek onderbouwd te zijn.

Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.