Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente op aanvraag structurele organisatiesubsidies aan kleinere vrijwilligersverenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Het betreft in omvang beperkte jaarlijkse subsidiebedragen, die besteding- en verantwoordingsvrij zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de bestaande Subsidiebeleidsregels (versie 2015-2018) voorlopig ook vanaf 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuw vast te stellen integrale beleidskader op het sociaal domein en de beoogde herijking van de sociale basis(voorzieningen. Naar verwachting zal van nieuwe subsidiebeleidsregels op basis van dit nieuwe beleidskader voor het sociaal domein niet eerder dan in de tweede helft van 2022 sprake kunnen zijn.

Hoe werkt het?

Heeft uw organisatie het afgelopen jaar (2021) een organisatiesubsidie aangevraagd en van de gemeente ontvangen, dan komt u ook voor het lopende jaar 2022 weer in aanmerking voor de jaarlijks organisatiesubsidie. Hiervoor hoeft u in 2022 géén nieuwe aanvraag in te dienen. Op basis van de beschikking voor de organisatiesubsidie van 2021 wordt het subsidiebedrag ook in 2022 automatisch uitbetaald. U heeft hierover in november 2020 een brief ontvangen.

Kreeg uw organisatie voorheen wel een organisatiesubsidie, maar heeft u in het jaar 2021 geen nieuwe aanvraag ingediend, dan heeft u over 2021 geen subsidie ontvangen. U kunt in het jaar 2022 wel weer een beroep doen op de organisatiesubsidie. Daarvoor moet u echter wel een nieuwe aanvraag indienen. Daarvoor bestaat inmiddels een volledige online aanvraagprocedure (zie verder onder 'Wat moet ik doen?' en 'Direct regelen').Ook indien u als (nieuwe) organisatie nog niet eerder een organisatiesubsidie heeft aangevraagd, maar op basis van de voor uw organisatie van toepassing zijnde subsidieregeling daarvoor wel in aanmerking denkt te komen, kunt u een online aanvraagformulier organisatiesubsidie invullen en indienen. U moet hiervoor overigens wel over statuten beschikken en al minimaal een jaar actief zijn geweest. Raadpleeg op onze website de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten (versie 2015-2018) om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Of vraag dit na bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Heeft uw organisatie in 2021 geen organisatiesubsidie ontvangen en wilt u opnieuw of voor het eerst een organisatiesubsidie aanvragen? U vindt het digitale formulier ‘aanvraag organisatiesubsidie’ onder het tabblad ‘direct regelen’. Vergeet u vooral niet het actuele subsidiejaar in te vullen en de voor u vereist gestelde bijlagen bij te voegen, voordat u de aanvraag online verzend.

Voor de nadere randvoorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van een structurele organisatiesubsidie verwijzen wij u naar de lokale regelgeving.

Wat heb ik nodig?

Om in 2022 voor een organisatiesubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie in ieder geval:

  1. rechtspersoonlijkheid te bezitten, dan wel een daarmee vergelijkbare organisatiegraad aan te kunnen tonen;
  2. structurele maatschappelijke activiteiten te organiseren die de zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of de participatie van de Aaltense burgers bevordert binnen één of meerdere van de in de subsidiebeleidsregels beschreven beleidsterreinen;
  3. te beschikken over statuten en financiële jaarstukken.
  4. het online aanvraagformulier voor de organisatiesubsidie in te vullen, van bijlagen te voorzien en in te dienen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor organisatiesubsidie.

Aanvragen organisatiesubsidie(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Heeft u gevonden wat u zocht?