Organisatiesubsidie

Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente op aanvraag structurele organisatiesubsidies aan vrijwilligersverenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Het betreft kleine jaarlijkse subsidiebedragen, die besteding- en verantwoordingsvrij zijn.

Wat heb ik nodig?

Om voor een organisatiesubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie in ieder geval:

  1. rechtspersoonlijkheid te bezitten, dan wel een daarmee vergelijkbare organisatiegraad aan te kunnen tonen;
  2. structurele maatschappelijke activiteiten te organiseren die de zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of de participatie van de Aaltense burgers bevordert binnen één of meerdere van de in de subsidiebeleidsregels beschreven beleidsterreinen;
  3. te beschikken over statuten en financiële jaarstukken.
  4. het online aanvraagformulier voor de organisatiesubsidie in te vullen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor organisatiesubsidie.

Aanvragen organisatiesubsidie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.