Passend onderwijs

Wat is het?

De wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. Als dat nodig is met extra hulp in de klas, begeleiding op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Hoe werkt het?

In het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken scholen in de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre samen. Het samenwerkingsverband bestaat uit veertien schoolbesturen, 43 basisscholen, drie speciale scholen voor basisonderwijs en vijf scholen voor speciaal onderwijs. Het doel van het Samenwerkingsverband is om voor alle ongeveer 8.300 kinderen, zoveel mogelijk binnen deze gemeenten, een passende plek in het onderwijs te verzorgen.

Ook de samenwerking met gemeenten is hierbij onmisbaar. De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren. Zo kan er snel en adequaat lichte zorg worden verleend. Ook kan worden voorkomen dat problemen escaleren en dat leerlingen uitvallen. De aanpak zorgt er ook voor dat leraren ondersteuning krijgen bij het omgaan met gedrags- en andere opgroeiproblematiek van hun leerlingen.

Meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.

Wat moet ik doen?

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft u dit meteen aan. Als u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt, geeft u ook dat bij de aanmelding door. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om uw kind een passende onderwijsplek te bieden.