De uitslagen van de stembureau-uitslagen worden opgeteld. Dit gebeurt op basis van de processen-verbaal (model N-10-1) van de stembureaus. De uitslagen worden opgeteld met behulp van een rekenhulpmiddel (OSV2020-U), op partijniveau en op kandidaatsniveau. Het resultaat van deze optelling is  vastgelegd in een proces-verbaal (model Na-31). Deze stukken zijn hieronder gepubliceerd, maar liggen ook ter inzage op het gemeentekantoor bij het team burgerzaken.

Procesverbaal Provinciale Staten verkiezingen 2023

Procesverbaal Waterschap Rijn en IJssel verkiezingen 2023

CSV bestanden