Wat is het?

De gemeente verstrekt diverse (vormen van) subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Incidentele projectsubsidies kenmerken zich met name door het éénmalige karakter. Met het incidenteel verstrekken van projectsubsidies wil de gemeente met name nieuwe activiteiten, evenementen of projecten stimuleren, die een aanvulling vormen op het structureel gesubsidieerde activiteitenaanbod op het brede welzijnsterrein.

Hoe werkt het?

Op basis van de incidentele projectsubsidieregeling kan de gemeente incidentele subsidies aan maatschappelijke organisaties verstrekken voor (ver)nieuwe(de) sociaal maatschappelijke activiteiten.

Doel van projectsubsidie

Een incidentele projectsubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van:

  • een éénmalige waarderingssubsidie voor activiteiten, die een vernieuwend en bijzonder karakter kennen (dus niet tot de basisactiviteiten van uw organisatie behoren), en waarmee duidelijk sprake is van een meerwaarde ten opzichte van het reeds gesubsidieerde activiteitenpakket;
  • een éénmalige experimentsubsidie voor reeds gesubsidieerde instellingen, die bij wijze van proef een nieuwe activiteit willen organiseren waarvan een extra wervend of stimulerend effect wordt verwacht;
  • een éénmalige garantiesubsidie voor activiteiten met een vernieuwend karakter, die naar verwachting kostendekkend plaats kunnen vinden, maar zonder gemeentelijke garantie anders wellicht niet van de grond komen.

Omvang van projectsubsidie

De te verstrekken projectsubsidie kan worden toegekend tot maximaal € 1.000,- per aanvraag.

De incidentele projectsubsidieregeling maakt onderdeel uit van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten. Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten (versie 2015-2018) ook vanaf het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels, en dus ook een nieuwe incidentele projectsubsidieregeling, zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein en de herijking van de sociale basis(voorzieningen). In afwachting van het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein is een nieuwe incidentele projectsubsidieregeling pas te verwachten in de loop van 2022. Tot die tijd blijft de bestaande regeling van kracht.

Wat moet ik doen?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de aanvraag tot verlening van een projectsubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u bijgaand aan. Raadpleegt u voor het invullen van dit formulier goed de randvoorwaarden van de incidentele projectsubsidieregeling. U vindt deze in zijn geheel terug op deze website.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar: Gemeente Aalten Postbus 119  7120 AC  Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de projectsubsidie moet uiterlijk acht weken voordat met de activiteit een aanvang wordt gemaakt door de gemeente zijn ontvangen.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (8 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

Aanvraagformulier projectsubsidie 2022

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van een (volledige) incidentele projectsubsidieaanvraag kunt u normaal gesproken binnen 8 weken een beschikking verwachten, waarin het besluit op uw aanvraag staat vermeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?