Welstandscommissie

De welstandscommissie werkt onder de vlag van het Gelders Genootschap en adviseert het college van burgemeester en wethouders over de welstandsaspecten van bouwplannen en desgevraagd over beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen en excessen.

Samenstelling

De welstandscommissie bestaat uit een bestuurlijk voorzitter, de rayonarchitect van het Gelders Genootschap en tenminste twee deskundigen. De gemandateerde commissie wordt gevormd door de rayonarchitect.

Vergaderingen

De vergaderingen van de gemandateerde commissie vinden globaal om de twee weken plaats op het gemeentekantoor Hofstraat 8 te Aalten. De vergaderingen zijn openbaar. Complexe plannen en projecten worden voorgelegd aan de voltallige welstandscommissie. Deze commissie vergadert vierwekelijks.