Voor het toetsen van plannen voor toevoeging van woningen in de kernen is het uitnodigingskader woningbouw opgesteld. Voor woningbouw in het buitengebied geldt het afwegingskader buitengebied.

Uitnodigingskader woningbouw

Voor het toetsen van plannen voor toevoeging van woningen in de kernen is het uitnodigingskader woningbouw opgesteld. Voor woningbouw in het buitengebied geldt het afwegingskader buitengebied.

Het Uitnodigingskader woningbouw geeft aan onder welke voorwaarden er ruimte is voor extra woningen in de gemeente Aalten. Levensloopgeschikte, betaalbare woningen voor starters en ouderen in de kernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort hebben voorrang. Er is beperkt ruimte voor extra woningen in de kleine kernen, onder de voorwaarde dat er serieuze belangstelling is vanuit de dorpen.

Voor alle nieuwe woningbouwplannen geldt dat deze moeten voldoen aan

  1. volkshuisvestelijk kader én
  2. het principe inbreiding voor uitbreiding én
  3. de ruimtelijke toets doorstaan.

Initiatiefnemers worden vervolgens uitgedaagd om plannen te laten bijdragen aan het programma ‘Een thuis voor iedereen’, waarin is geregeld dat woningbouw zoveel mogelijk levensloopbestendig wordt gebouwd, en vraagt het programma aandacht voor groepen die niet vanzelfsprekend aan een (sociale huur) woning kunnen komen. Daarnaast is het beleid geactualiseerd op het gebied van de klimaatdoelen. Zo worden initiatiefnemers gevraagd om woningbouw duurzaam en klimaatadaptief te bouwen. Meer informatie hierover staat in het document 'uitnodigingskader woningbouw’.

De plannen worden eens per kwartaal getoetst. Plannen die in de eerste maand van het kwartaal worden ingediend, worden datzelfde kwartaal nog beoordeeld. Meer informatie hierover staat in het document 'uitnodigingskader woningbouw’.

Hoe dien ik een plan in?

Heeft u een plan? Neemt u dan contact met ons op. Wij verkennen met u de mogelijkheden. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kunt u het plan vervolgens indienen voor de intaketafel.

Meer informatie

Afwegingskader buitengebied

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Afwegingskader Buitengebied’ vastgesteld. Er is een toenemende vraag naar wonen in het buitengebied. En door woningen toe te voegen vergroten we de kwaliteit en leefbaarheid van ons buitengebied. Daarom bieden we ruimte voor woningsplitsing en nieuwbouw van één of enkele woningen in ruil voor sloop van lege schuren en stallen. In de eerstkomende periode is er ruimte voor circa 75 extra woningen in het buitengebied.

Waar moet een plan aan voldoen?

We stellen een aantal voorwaarden aan de woningbouwplannen. Zo dient voor woningsplitsing het hoofdgebouw minimaal 1.000m3 groot te zijn. Nieuwbouw is mogelijk als vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) wordt gesloopt. Ook moet bij elk plan middels een inrichtingsplan worden aangetoond dat het plan voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt. Alle voorwaarden leest u onderaan deze pagina: beleid afwegingskader buitengebied.

Hoe dien ik een plan in?

Heeft u een plan? Neemt u dan contact met ons op. Wij verkennen met u de mogelijkheden. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kunt u het plan vervolgens indienen voor de intaketafel.

Meer informatie

Beleid afwegingskader buitengebied

Nadere invulling afwegingskader buitengebied