In de Woonvisie 2021-2026 is het gemeentelijk beleid beschreven op het gebied van wonen. Wat willen we met nieuwbouw, de bestaande woningvoorraad en welke fysieke en sociale opgaven zien we. De Woonvisie dient onder andere als basis voor het maken van prestatieafspraken met De Woonplaats. Daarnaast is het thema “flexibel inspelen op de woonvraag” uit de Woonvisie verder uitgewerkt in de Woningbouwstrategie 2021-2031. Ook de beide afwegingskaders voor extra woningen in de kernen en die voor het buitengebied zijn onderdeel van ons woonbeleid en gebaseerd op de Woonvisie.

Woonvisie

De woonvisie van de gemeente Aalten voor de periode 2021-2026 is op 23 februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

De woonvisie kent de volgende thema’s:

•           Flexibel inspelen op de woonvraag     
•           Op weg naar een duurzame woon- en leefomgeving
•           Voldoende betaalbare woningen
•           Aandacht voor wonen met zorg

Wilt u de Woonvisie 2021-2026 inzien, dan kunt u deze opvragen via gemeente@aalten.nl.

Woningbouwstrategie

De woningbouwstrategie van de gemeente Aalten voor de periode 2021 – 2031 is op 30 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het biedt inzicht in de woningbouwopgave voor de komende jaren en concrete handvatten.

Flexibel inspelen op de woningvraag is een van de vijf programma's uit de vastgestelde woonvisie voor de gemeente Aalten 2021-2026. De strategie geeft een uitwerking hiervan en biedt een kader waarbinnen de gemeente Aalten invulling wil geven aan de woningbouwopgave voor de komende jaren.

De strategie is zo opgezet dat we flexibel kunnen inspelen op de woningvraag. Het is dus mogelijk om af te schalen of juist op te schalen. De opgave van het aantal toe te voegen woningen is slechts een indicatie op basis van de nu bekende informatie. Een onverwachts ontwikkeling (zoals corona) kan zorgen voor een verandering in woningbehoefte.

Prestatieafspraken

De Woningwet 2015 eist dat er jaarlijks prestatieafspraken worden gemaakt met De Woonplaats en de huurdersverenigingen.

Regionale samenwerking

De gemeente Aalten werkt op het gebied van wonen en vastgoed intensief samen met de haar partners in de regio.

Het actuele regionale beleid vindt u op 8RHK.nl