Wat is het?

Een evenement is een voor publiek toegankelijke en op vermaak gerichte gebeurtenis die op of aan de openbare weg plaatsvindt, bijvoorbeeld een braderie, een optocht, een festival, een popconcert of een sportwedstrijd. Hoewel buurtfeesten doorgaans een besloten karakter hebben, worden deze ook als evenement aangemerkt. Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement moet een evenement bij de gemeente worden gemeld of moet daarvoor bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Ongeacht zijn aard en omvang zijn op elk evenement de “Algemeen geldende regels voor evenementen” van toepassing. Daarnaast kan de gemeente bijzondere voorschriften of beperkingen stellen aan het door u georganiseerde evenement.

Veiligheidsplan

Belangrijk is het aanleveren van een goed en compleet veiligheidsplan bij een aanvraag voor een evenementenvergunning. U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de gemeente via gemeente@aalten.nl

Plattegrond

U kunt van elke locatie binnen de gemeente Aalten een plattegrond opvragen, dienend als basis voor een situatietekening. Zo kan een duidelijke situatietekening op schaal worden aangeleverd bij een aanvraag voor een evenementenvergunning. Deze kunt u opvragen bij de gemeente via gemeente@aalten.nl

Wat moet ik doen?

Als organisator van een evenement moet u in eerste instantie zelf inschatten of het door u te organiseren evenement een meldingsplichtig, grootschalig of overig evenement is. Vervolgens meldt u het evenement of vraagt u daarvoor vergunning aan. Uiteindelijk bepaalt de gemeente in welke categorie uw evenement wordt ingedeeld en welke nadere voorschriften of beperkingen eventueel worden gesteld. Ook kan de gemeente besluiten dat het evenement niet mag worden gehouden.

Uit het voorgaande blijkt dat er bij het organiseren van een evenement, afhankelijk van de aard en omvang, veel kan komen kijken. Naar mate het een groter of meer risicovol evenement betreft worden meer voorwaarden gesteld (bijvoorbeeld het overleggen van een veiligheidsplan, het inrichten van een EHBO-post, het inschakelen van gecertificeerde beveiligers) of dient u aanvullende meldingen (brandveilig gebruik) te doen of ontheffingen aan te vragen (bijvoorbeeld voor het schenken van alcohol). Om te voorkomen dat u op het laatste moment voor verrassingen komt te staan is het daarom verstandig om, voorafgaand aan het indienen van de vergunningaanvraag of de melding, vooroverleg met de gemeente te hebben. Wij geven u dan een advies op maat over het door u te organiseren evenement.

Een melding evenement moet uiterlijk 3 weken voor datum van het organiseren van het evenement bij de gemeente zijn ingediend.

Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient 8 c.q. 12 weken voor datum organiseren van het evenementen bij de gemeente zijn ingediend. Afhankelijk of het een middelgroot dan wel een groot evenement betreft.

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Bij grote evenementen heeft de gemeente meer tijd nodig om af te stemmen met de politie, brandweer e.d. Houdt u daar rekening mee!

Ook moet u een aanvraagformulier Wet Bibob invullen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor evenement organiseren (geen vergunning).

Melding evenement organiseren(externe link)

Aanvraag evenementenvergunning(externe link)

Aanvraagformulier Wet Bibob

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wat kost het?

Het tarief voor het jaar 2022 voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning is:

Middelgroot evenement € 53 ,--

  • meerdaagse toeslag € 3,30 per dag verlenging

Groot evenement € 159,--

  • meerdaagse toeslag € 4,95 per dag verlenging

Bij een te late vergunningaanvraag worden de leges met 50% vermeerderd.

Extra informatie

Hier vindt u informatie over de evenementennota 2016 gemeente Aalten.

Evenementen worden onderscheiden in drie categorieën: meldingsplichtige, grootschalige en overige evenementen:

Meldingsplichtig evenement

Een evenement is meldingsplichtig als het een eendaags evenement betreft, er niet meer dan 150 bezoekers worden verwacht, het geen of slechts in geringe mate beslag legt op de openbare ruimte, geen risico vormt voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid (bijvoorbeeld geluidhinder) of het milieu en er geen of slechts kleine objecten worden geplaatst. Een meldingsplichtig evenement hoeft enkel te worden gemeld. De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van het evenement plaatsvinden. Als u binnen 10 werkdagen na indiening van de melding niets van de gemeente heeft gehoord is uw melding geaccepteerd en kan het evenement doorgaan.

Grootschalig evenement

Een evenement is in ieder geval grootschalig als er meer dan 1000 bezoekers worden verwacht. Ook wanneer minder dan 1000 bezoekers worden verwacht kan een evenement als grootschalig worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat het veel beslag legt op de openbare ruimte of een bijzonder risico inhoudt voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Een vergunning voor een grootschalig evenement moet minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd bij de gemeente. Voor grootschalige evenementen die uit het oogpunt van bijvoorbeeld (brand)veiligheid of openbare orde bijzondere aandacht vereisen is die aanvraagtermijn van 12 weken zelfs aan de korte kant omdat de gemeente adviezen moet inwinnen bij onder meer de politie en de veiligheidsregio (VNOG) en afspraken met die instanties moet maken. Het is daarom raadzaam zo vroeg mogelijk in overleg te treden met de gemeente als u van plan bent een grootschalig evenement te organiseren.

Overige evenementen

Een evenement behoort tot de categorie “Overige evenementen” als dat evenement niet als meldingsplichtig maar ook niet als grootschalig kan worden aangemerkt. De vergunningaanvraag voor “Overige evenementen” wordt minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk bij de gemeente ingediend.

Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische drank

Als er tijdens het evenement alcoholische drank wordt verstrekt kan het tenslotte nog nodig zijn dat u een “Ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcoholische drank” aanvraagt. U kunt dit aangeven op uw evenementenaanvraag of bij het onderwerp alcohol schenken vindt u het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken.

De eindtijden voor zowel de kleine als de grote evenementen zijn hetzelfde:

  • maandag tot en met donderdag tot 24.00 uur
  • vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur.
  • zondag vanaf 13.00 uur (i.v.m. zondagsrust) tot 24.00 uur.

Algemeen geldende regels voor evenementen

Heeft u gevonden wat u zocht?