De Aaltenseweg en Europastraat zijn aan vernieuwing toe. Het riool is verouderd en de huidige verkeerssituatie rondom de school is onveilig. Een reconstructie is dus enerzijds hard nodig, maar biedt tegelijk kansen om er een mooie groene leefomgeving van te maken. Zo maken we een nog mooiere plek waar u veilig en met plezier kan wonen, naar school of naar de sportvereniging kan gaan. Het maken van die plannen doen we niet alleen. Op 6 juli is de bouwteamovereenkomst ondertekent met Dusseldorp ISM. Dusseldorp vormt samen met Okra Landschapsarchitecten en gemeente Aalten een bouwteam. Zij zullen omwonenden en betrokkenen op de hoogte blijven houden en betrekken bij de herinrichting, te beginnen met een eerste informatiebrief naar aanwonenden. Na de zomer zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd zodat men op verschillende momenten in het proces mee kan denken over de herinrichting.

Wat gaan we doen?

In het bouwteam met gemeente Aalten, Dusseldorp ISM en Okra gaan we samen met alle belanghebbenden een nieuw ontwerp maken voor de Aaltenseweg en de Europastraat. Bij dat ontwerp kijken we naar uw wensen, ideeën en suggesties en we behandelen thema’s als verkeer, veiligheid, vergroening en klimaatadaptatie. Ook wordt het riool vernieuwd.

Globale planning

In de periode tot aan de zomervakantie komt het bouwteam tijdens een aantal sessies bijeen om met elkaar het proces en de planning vast te stellen. De eerste voorbereidingen zijn dus al in gang gezet.

In Dinxperlo lopen op dit moment meerdere projecten die verschillende raakvlakken hebben met elkaar. De werkzaamheden aan het centrum, de Allee en de Heelweg worden ook door Dusseldorp uitgevoerd. Een belangrijk voordeel in het afstemmen van de werkzaamheden en het waarborgen van de bereikbaarheid van het centrum en de verschillende straten. Hiernaast geven we een overzicht van de verschillende fasen die we tijdens het project doorlopen en geven we een globale tijdsaanduiding. Let op! Dit is slechts een indicatie,aan deze planning kunt u verder geen rechten ontlenen.

Fase 1: ontwerp

Voor het maken van een nieuw ontwerp hebben we uw hulp nodig. We nodigen u uit voor de eerste meedenkavond op donderdag 7 september 2023 om 19.00 in ontmoetingscentrum Noaberz, Dinxperlo.
Aanmelden kan via: dinxperlo@dusseldorp.nu

Op deze eerste meedenkavond maakt u kennis met de leden van het bouwteam, geven we meer informatie en inventariseren we de wensen van de belanghebbenden. Met de input van deze avond wordt door Okra landschapsarchitecten een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een tweede avond.

Van het schetsontwerp werken we naar een voorlopig ontwerp (VO) en vervolgens naar een definitief ontwerp (DO). Voor de deelnemers aan het participatieproces voor het nieuwe centrum is dit inmiddels een bekend proces.

Fase 2: Werkvoorbereiding

Als het bovengenoemde proces volgens planning verloopt gaan we begin 2024 van het definitieve ontwerp een uitvoeringsontwerp maken en wordt de definitieve begroting opgesteld. Als de begroting is goedgekeurd start de uitvoering.

Fase 3: uitvoering

Het werk aan uw straat wordt gedaan in de uitvoeringsfase. Dit gaat gepaard met overlast; tijdens de rioolwerkzaamheden ligt de straat open waardoor de woningen tijdelijk onbereikbaar zijn voor autoverkeer. We proberen de werkzaamheden zo in te richten dat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

Verslag 1e meedenkavond reconstructie Aaltenseweg en Europastraat Dinxperlo

Op dinsdagavond 7 september 2023 was de eerste meedenkavond voor de reconstructie van de Aaltenseweg en Europastraat in Dinxperlo. Om 19 uur was de grote zaal bij Noaberz goed gevuld met een kleine honderd betrokken buurtbewoners. Wethouder Erik Groters verwelkomde via een filmpje de aanwezigen en sprak de wens uit om met elkaar tot een betere leefomgeving te komen. Vervolgens gaf Wim Voogt een presentatie waarin hij het bouwteam aan de zaal voorstelde en inging op de opgave, de aanpak en de uitgangspunten voor de reconstructie van beide wegen.

De twee hoofduitgangspunten voor de reconstructie zijn de afwaardering van de weg van 50 km/uur naar 30 km/uur en noodzakelijke aanpassingen aan het rioolstelsel, zoals bijvoorbeeld de afkoppeling van hemelwater. Via een korte online enquête (de Mentimeter) konden aanwezigen hun belangrijkste aandachtspunten voor het project meegeven. Aansluitend was er drie kwartier ruimte om bij de posters van het projectgebied in gesprek te gaan met één van de leden van het bouwteam. Specifieke aandachtspunten konden via post-its op de plankaart worden geplaatst. Het laatste half uur van de avond werd benut om plenair gezamenlijk de belangrijkste vragen en aandachtspunten van de avond op te halen. Tegen 21 uur bedankte Wim Voogt alle aanwezigen voor hun inbreng. De avond werd afgesloten met een warm applaus.

De belangrijkste vragen en aandachtspunten die we deze avond meekregen, staan hieronder

Dorpsbreed

 • Heeft de gemeente Aalten een totaalvisie op de verkeerscirculatie in het dorp? Waar wel/geen vrachtverkeer? Hoe zorgen we voor veilige doorgaande fietsroutes in het dorp? Is er een verkeerscirculatieplan voor Dinxperlo?
 • Met de aanpak van de Allee, de Heelweg, de Europastraat en de Aaltenseweg zijn de meeste straten straks heringericht. Wanneer worden de resterende straten in het dorp heringericht?

Aaltenseweg

 • Bewoners ervaren overlast als gevolg van trillingen en geluid in de huidige situatie. Kan hier in het ontwerp van de nieuwe situatie rekening mee worden gehouden? Wat heeft de gemeente tot op heden gedaan aan het beperken van trillingen en geluidsoverlast? Bewoners zien mogelijk oplossingen in een vrachtwagenverbod tussen 20 en 8 uur; en/of het omleiden van vrachtverkeer via andere wegen, bijvoorbeeld via Duitsland. Bewoners zijn benieuwd hoe gemeente Aalten hierover denkt.
 • De stoepen zijn nu niet begaanbaar vanwege overhangende hagen op privé-grond. Gaat de gemeente hierop handhaven?
 • Betekent 30 km/uur op de Aaltensweg dat alle straten van rechts voorrang hebben? Of kan de Aaltenseweg nog wel in de voorrang blijven?
 • Kunnen op korte termijn tijdelijke verkeersremmende maatregelen worden geplaatst, zodat het verkeer nu al langzamer kan gaan rijden?

Europastraat

 • Wat wordt het toekomstig gebruik van de school Schaersvoorde; en wat is de impact hiervan op de herinrichting van de Europastraat? Schoolzone
 • Zorgen over de verkeersveiligheid rondom de school, in het bijzonder bij halen/brengen; plus parkeeroverlast voor aanwonenden.
 • Wens om Berkendijk mee te nemen in het project en wens om te komen tot een veilig totaalconcept voor de schoolomgeving. Deze wens heeft mogelijk als consequentie dat het beschikbare uitvoeringsbudget niet toereikend is.

Bij de volgende meedenkavond zal het bouwteam terugkomen op bovenvermelde aandachtspunten

28 september: tweede meedenkavond

De volgende meedenkavond staat gepland op donderdagavond 28 september aanstaande. Op deze tweede avond presenteert het bouwteam varianten van de verschillende schetsontwerpen voor de omgeving van de school, de Europastraat en de Aaltenseweg. Vervolgens gaat men in kleine groepen de voor- en nadelen van de verschillende ontwerpen met elkaar bespreken, waarna de avond eindigt met een plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Aanmelden

We nodigen u van harte uit op deze tweede meedenkavond. We vinden het fijn als u zich aan wilt melden en aangeeft met hoeveel personen u komt. Dit kan door een e-mail te sturen naar dinxperlo@dusseldorp.nu. Bent u verhinderd, maar wilt u wel uw wensen kenbaar maken? Ook dan kunt u een e-mail sturen. Wij nemen dan contact met u op.

Vervolg planning

 • 3e Meedenkavond: donderdagavond 30 november 2023.
 • 4e Meedenkavond: donderdagavond 8 februari 2024.
 • Start uitvoering: tweede helft 2024 & 2025