Privacy

Wij zijn als gemeente een organisatie die met veel persoonsgegevens omgaat. Hier vindt u de informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze nodig zijn en bewaren ze ook niet langer dan nodig is. Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen.

Welke gegevens gebruiken we?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een persoon en naar die persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Soms gebruiken wij ook bijzondere persoonsgegevens van u. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid, godsdienst of strafrechtelijke gegevens. Dat mogen wij alleen als dit in de wet geregeld is.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat we de Basisregistratie Personen (BRP) bijhouden en omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten, zoals o.a.:

 • het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, een bouwvergunning of u als u gebruik wilt maken van een rolstoelvoorziening.
 • het uitvoeren van onze (publiekrechtelijke) taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • het afhandelen van uw betaling.
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • omdat we willen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • als wij het wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaanslag.
 • bepaalde opsporingstaken die door de buitengewoon opsporingsambtenaar worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een verkeersovertreding.

Hier vindt u meer informatie over geheimhouden persoonsgegevens.

Wij vertellen het u!

Voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken, leggen wij u uit waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, maar meestal is dit voor u wel duidelijk. In een enkel geval moeten we zelfs uw toestemming vragen.

Delen met anderen

In bepaalde situaties kunnen onze medewerkers u vragen of uw gegevens gedeeld mogen met bijvoorbeeld: (interne/externe) collega’s of (overheids)instanties. U hoeft dan niet nog een keer alles aan een andere collega te vertellen. Voordat wij in dit soort situaties gegevens van u aan een collega of instantie doorgeven vertellen wij u dit.

Openbaar register verwerkingsactiviteiten

In het register staat welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom (Openbaar register verwerkingsactiviteiten). Vaak hebt u deze gegevens bij de aanvraag zelf verstrekt, maar ook maken wij gebruik van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt het register verwerkingsactiviteiten opvragen door een mail te sturen naar gemeente@aalten.nl.

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Wij spreken met die organisaties af, dat zij net zo zorgvuldig omgaan met uw gegevens als wij. Gemeente Aalten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U vraagt iets aan via onze website

U kunt steeds meer producten en diensten via onze website aanvragen, ook uw persoonsgegevens die u hierbij verstrekt vallen onder de AVG. Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk moet.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of dan wettelijk verplicht is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om onbevoegde toegang tot, verlies en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Opslag van gegevens binnen de EU

Wij verwerken uw gegevens binnen de EU. Mocht er om een goede reden toch gekozen worden om gegevens buiten de EU op te slaan, dan gebruiken wij dezelfde eisen voor veiligheid en zekerheid van uw gegevens. Als wij gegevens opslaan buiten de EU zullen wij deze nadrukkelijk noemen in ons openbare register verwerkingen persoonsgegevens.

Uw rechten

Inzien, corrigeren, verwijderen, recht van beperking of recht van bezwaar. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen. U kunt online een verzoek doen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of (daar waar mogelijk) te laten verwijderen. U kunt ook een schriftelijk verzoek. Dit doet u door een formulier in te vullen aan de balie op het gemeentekantoor. Wilt u hierover meer weten? Zie dan onze uitgebreide informatie over uw rechten. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Recht van beperking of recht van bezwaar

Als er bijzondere omstandigheden zijn kunt u bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of kunt u een beroep doen op uw recht tot beperking van de verwerking. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met de Privacy Coördinator via: (0543) 49 33 33. De Privacy Coördinator zal samen met u kijken of u in aanmerking komt voor een beroep op deze rechten en indien dit het geval is, de vervolgprocedure toelichten.

Legitimeren

U moet zich wel legitimeren als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten verwijderen. Dit kan bij het digitaal aanvragen, met DigiD op onze website of met het handmatig ingevuld aanvraagformulier en een legitimatiebewijs aan de balie in ons gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten.

Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

Wij hebben verschillende panden waar gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Het gaat om het gemeentehuis (Markt 7 in Aalten), het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten) en in de Eurohal (Europastraat 2 in Dinxperlo). We hebben een protocol cameratoezicht waarin staat hoe wij omgaan met de camerabeelden.

Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Klachten of suggesties over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Hebt u ondanks dat toch klachten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan of denkt u dat het anders beter kan? Dan kunt u hieronder online uw klacht of suggestie melden.

Melden klacht of suggestie

Functionaris gegevensbescherming (FG) 

Mw. A. Nas
E: fg@aalten.nl
T: (0314) 37 73 77

Privacycoördinator

Mw. A. Bruil
E: gemeente@aalten.nl
T: (0543) 49 33 33

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is (0543) 49 33 33.

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 01-03-2023.

Foto's en beeldopnames

Privacywet

Foto’s en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Waarom maken wij foto’s en beeldopnames?

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Daarnaast zijn wij ook deelnemer bij beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. Als gemeente maken wij ook foto’s en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente. Ook kunt u denken aan werkzaamheden die wij in de openbare ruimte verrichten, uitreiking van koninklijke onderscheidingen of eremedaille, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, de RTG en soms ook B&W.

Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie. Denk hierbij aan folders, posters, de website, Facebookpagina en Twitter. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf geeft u een toestemmingsformulier van de gemeente. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.  

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en beeldopnames gebruiken.

Soms maken we beeldopnames

Dit doen wij om degene die om een of andere reden niet in staat is om fysiek aanwezig te zijn, op deze manier toch te laten deelnemen. Ook hier geldt dat als u niet gefilmd wilt worden, u dit van tevoren kunt aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact op met ons.

Gemeente Aalten
t.a.v. de privacycoördinator
Postbus 119
7120 AC Aalten
Tel. (0543) 49 33 33
gemeente@aalten.nl

Klachten

Indien u een klacht of een suggestie heeft over het gebruik van uw foto, dan kunt u hieronder online een melding doen. Wij kijken dan samen met u, hoe we dit op kunnen lossen.

Melden van een Klacht of suggestie

De gemeente Aalten heeft een Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw A.Nas. Voor klachten kunt u ook met haar contact opnemen door een mail te sturen naar gemeente@aalten.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u zich met een klacht ook melden bij landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-08-2021.