De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: een kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk twee weken voor de verkiezing op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen. Dit is de stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiesgerechtigden de kandidatenlijst thuisbezorgd met daarop de adressen en openingstijden van stemlokalen.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

  • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
  • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
  • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst van Rijksoverheid 

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan digitaal/schriftelijk of persoonlijk.

Let op! Bent u verhuisd? Vraag de kiezerspas dan aan in de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Digitaal/schriftelijk

Download het formulier en stuur dit formulier naar gemeente Aalten. Bij de aanvraag stuurt u uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Daarna ontvangt u een kiezerspas. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 3 juni om  17.00 uur bij ons binnen zijn.

Formulier Kiezerspas aanvragen

Persoonlijke aanvraag

U kunt uw kiezerspas aanvragen aan de balie van de gemeente (sluitingstermijn is woensdag 5 juni om 12.00 uur).Neem uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. U krijgt uw kiezerspas direct mee.

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of op vakantie in het buitenland. Iemand anders voor u laten stemmen, heet machtigen. U vertelt de persoon die voor u stemt, op wie u wilt stemmen. Degene die voor u gaat stemmen moet zelf ook een stempas hebben ontvangen. De gemachtigde kan alleen voor u stemmen op het moment dat diegene zelf ook stemt.

Wat moet ik doen?

Volmacht geven kan op 2 manieren. 

U kunt dit schriftelijk aanvragen via een formulier (Model L-8) of u vult de achterkant van de stempas in. 

Formulier volmacht geven

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 3 juni voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij de gemeente Aalten? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. De aanvraag om via een brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Uw aanvraag van een briefstembewijs moet op tijd bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Voor de verkiezingen van de Europees Parlement moet uw volledige aanvraag moet uiterlijk donderdag 6 juni 2024 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Een volledige aanvraag bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument.

Aanvragen briefstem (bij de gemeente Den Haag)

Aanvraag briefstem

Stemmen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich eerst registreren als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

Stembureaus

De lijst met stembureaus voor de verkiezingen van het Europees Parlement is nog niet beschikbaar.