HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Samenstelling college

Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie.

A.B. (Anton) Stapelkamp

A.B. Stapelkamp
contactgegevens en taken A.B. (Anton) Stapelkamp
FunctieBurgemeester
E-mailadresa.stapelkamp@aalten.nl
Taken

Bestuurlijke en juridische zaken, openbare orde & veiligheid, recreatie & toerisme, cultuur

 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Bestuursondersteuning
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Euregio en overige internationale contacten
 • Personeel en organisatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Juridische zaken
 • Cultuur, erfgoed en cultuureducatie
 • Regio Achterhoek
 • Recreatie en toerisme
 • Informatiebeveiliging en privacy
 • Gobal goals (SDG’s)

H.J. (Erik) Groters

H.J. Groters
contactgegevens en taken H.J. (Erik) Groters
FunctieWethouder
E-mailadrese.groters@aalten.nl
Taken

Openbare ruimte, mobiliteit, klimaat & energie, burgerparticipatie

 • Duurzaamheid, energietransitie en klimaat
 • Omgevingsvisie en Omgevingswet
 • Mobiliteit
 • Buitendienst
 • Beheer wegen
 • Beheer begraafplaatsen
 • Afvalverwijdering en afvalverwerking
 • Riolering
 • Water
 • Burgerparticipatie
Politieke partijGemeenteBelangen

T.M.M. (Ted) Kok

T.M.M. Kok
contactgegevens en taken T.M.M. (Ted) Kok
FunctieWethouder
E-mailadrest.kok@aalten.nl
Taken

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landbouw & landschap, financiën

 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting
 • Plattelandsontwikkeling
 • Wabo
 • Milileubeheer
 • Financiën
 • Grondzaken
 • Exploitatie gronden
 • Economische zaken
 • Weekmarkten
Politieke partijChristen Democratisch Appel

A.J. (Hans) te Lindert

A.J. te Lindert
contactgegevens en taken A.J. (Hans) te Lindert
FunctieWethouder
E-mailadresh.te.lindert@aalten.nl
Taken

Onderwijs, jeugd, sport & welzijn, bedrijfsvoering

 • Onderwijs en bibliotheek
 • Kinderopvang en gastouderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Huisvesting onderwijs, gebouwenbeheer en facilitair
 • Bedrijfsvoering en facilitaire zaken
 • Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties
 • ICT
 • Sport, welzijn en dorpshuizen
 • Lokale en regionale media
 • Dierenwelzijn
 • Subsidiebeleid
Politieke partijChristen Democratisch Appel

J.C. (Joop) Wikkerink

J.C. Wikkerink
contactgegevens en taken J.C. (Joop) Wikkerink
FunctieWethouder
E-mailadresj.wikkerink@aalten.nl
Taken

Werk & inkomen, Wmo, gezondheid, inclusie

 • Wmo
 • Minimabeleid
 • Schulddienstverlening
 • Werk en inkomen
 • ZZP-voorzieningen en werkgeversservicepunt
 • Inburgering
 • Volksgezondheid
Politieke partijProgressieve Partij

A.J.M. (Annemieke) Gildhuis

A.J.M. Gildhuis
contactgegevens en taken A.J.M. (Annemieke) Gildhuis
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadressecretariaat@aalten.nl